«

»

дец 14

Нацрт одлуке о буџету општине Александровац за 2016. годину

Преузмите:

Нацрт одлуке о буџету општине Александровац за 2016. годину

\НАЦРТ

На основу члана 43. Закона о буџетском систему (“Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,  73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 и 142/2014), члана 32. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Србије“, брoj 129/07) и члана 26. Статута општине Александровац (“Службени лист општине Александровац“, брoj 7/2008, 1/2012, 13/2012 и 3/2013), Скупштина општине Александровац, на _______ седници, одржаној дана _________ 2015. године, донела је

 

 

О Д Л У К У

О  БУЏЕТУ  ОПШТИНЕ  АЛЕКСАНДРОВАЦ  ЗА  2016.  ГОДИНУ

 

 

I  ОПШТИ  ДЕО

 

Члан 1.

Овом одлуком утврђују се приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Александровац за 2016. годину, уређује се његово извршавање, права и обавезе корисника буџетских средстава и друга питања у складу са Законом.

 

Нацрт одлуке о буџету општине Александровац за 2016. годину

Print Friendly, PDF & Email