«

»

дец 08

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

На основу члана 16.став 1. Закона о заштити узбуњивача (Сл. гл. РС бр.128/2014) и Правилника о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и у другим питањима од значаја за унутрашње узбуњивање код послодавца који има више од 10 запослених (Сл.гл.РС бр. 49/2015) и члана 18 Одлуке о Општинској управи општине Александровац“Сл.лист општине Александровац  број:7/2008.1/2011.13/2012 и 7/2013),

Начелник Општинске управе општине Александровац доноси:

 

 

ПРАВИЛНИК

О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИОПШТИНЕАЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 

Основне одредбе.

 

Члан 1.

Овим Правилником уређује се поступак унутрашњег узбуњивања у Општинској управи општине Александровацу складу са одредбама Закона и Правилника.

 

Члан 2.

Поједини појмови у правилнику имају следеће значење:

 1. “Узбуњивање” је откривање информације о кршењу прописа, кршењу људских права, вршењу јавног овлашћења противно сврси којој је поверено, опасности по живот, јавно здравље, безбедност, животну средину, као и ради спречавања штете великих размера.
 2. “Унутрашње узбуњивање”, је откривање информације о послодавцу.
 3. “Узбуњивач” је физичко лице које врши узбуњивање у вези са својим радним ангажовањем, поступком запошљавања, и коришћењем услуга државних и других органа, носилаца јавних овлашћења или јавних служби.,
 4. “Одговорно лице” је лице које у државном органу, органу територијалне аутономије и јединице локалне самоуправе врши одређене дужности,
 5. “Радно ангажовање” је радни однос, рад ван радног односа, волонтирање, вршење функције, као и сваки други фактички рад код послодавца.
 6. “Овлашћени орган” је орган Републике Србије, територијалне аутономије или јединице локалне самоуправе или носилац јавних овлашћења надлежан да поступа по информацији којим се врши узбуњивање, у складу са Законом.
 7. “Штетна радња” је свако чињење или нечињење у вези са узбуњивањем којим се узбуњивачу или лицу које има право на заштиту као узбуњивач угрожава или повређује право, односно којим се та лица стављају у неповољнији положај.

Покретање поступка

 

Члан 3.

Поступак унутрашњег узбуњивања започиње достављањем информација лицу овлашћеном за пријем информације и вођење посупка у вези са узбуњивањем.

Достављање информација у вези са унутрашњим узбуњивањем врши се писмено или усмено.

 

1 Писмено достављање информација

 

Члан 4.

Писмено достављање информација у вези са унутрашњим узбуњивањем може се учинити непосредном предајом писмена о информацији у вези са унутрашњим узбуњивањем обичном или препорученом пошиљком као и електронском поштом, на е-маил адресу лица овлашћеног за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем, уколико постоје техничке могућности о чему се саставља и издаје потврда.

Ако се обичне и препоручене пошиљке упућују лицу овлашћеном за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем путем службе за достављање поште код послодавца, такву пошиљку може да отвори само лице овлашћено за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем.

 

Потврда о пријему писмене информације

 

Члан 5.

Уколико се достављање информације врши непосредном предајом писмена у вези са унутрашњим узбуњивањем, обичном или препорученом пошиљком, односно електронском поштом, издаје се потврда о пријему информације у вези са унутрашњим узбуњивањем која садржи следеће податке:

 1. Кратак опис чињеничног стања о информацији у вези са унутрашњим узбуњивањем.
 2. Време, место и начин достављања информације у вези са унутрашњим узбуњивањем.
 3. Број и опис прилога поднетих уз информацију о унутрашњем узбуњивању.
 4. Податке о томе да ли узбуњивач жели да подаци о његовом идентитету не буду откривени.
 5. Податке о послодавцу.
 6. Печат послодавца.
 7. Потпис лица овлашћеног за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем.

Потврада о пријему информације у вези узбуњивања може садржати потпис узбуњивача и податке о узбуњивачу, уколико он то жели.

 

2 Усмено достављање информација

 

Члан 6.

Усмено достављање информације у вези са унутрашњим узбуњивањем врши се усмено на записник. Такав записник садржи:

 1. Податке о послодавцу или лицу које саставља записник.
 2. Време и место састављања записника.
 3. Опис чињеничног стања, односно опис разлога због кога се врши унутрашње узбуњивање.
 4. Коментар узбуњивача на садржај записника.
 5. Потпис лица овлашћеног за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем.

 

Члан 7.

Лице овлашћено за пријем информације дужно је да приликом пријема информације, обавести узбуњивача да његов идентитет може бити откривен надлежном органу, ако без откривања идентитета узбуњивача не би било могуће поступање тог органа, као и да га обавести о мерама заштите учесника у кривичном поступку.

Ако је у току поступка неопходно да се открије идентитет узбуњивача, лице овлашћено за пријем информације дужно је да о томе, пре откривања идентитета,обавести узбуњивача.

 

3 Поступање по информацији

 

Члан 8.

      Након пријема информације, послодавац је дужан да по њој поступи без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема информација.

У циљу провере информације у вези са унутрашњим узбуњивањем предузимају се одговарајуће радње при чему се обавештава послодавац, као и узбуњивач, уколико је то могуће на основу расположивих података.

Послодавац се обавезује да предузме све расположиве радње и мере у циљу утврђивања и отклањања неправилности указаних информацијом, као и да достави све утврђене штетне радње и отклони њене последице.

 

Члан 9.

Приликом вођења поступка унутрашњег узбуњивања, лице које води поступак може узимати изјаве од других лица, у циљу провере информације у вези са унутрашњим узбуњивањем о чему се саставља записник. Такав запсиник садржи:

 1. Податке о лицима која дају изјаву.
 2. Опис утврђеног чињеничног стања поводом провере информација у вези са унутрашњим узбуњивањем.
 3. Коментар на записник лица која су дала изјаве.
 4. Потпис лица која су дала изјаве и лица овлашћеног за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем.

 

4 Информисање узбуњивача

 

Члан 10.

На захтев узбуњивача, послодавац је дужан да пружи обавештења узбуњивачу о току и радњама предузетим у поступку, као и да омогући узбуњивачу да изврши увид у списе предмета и да присуствује радњама у поступку.

Послодавац је дужан да обавести узбуњивача о исходу поступка по његовом окончању, у року од 15 дана од дана окончања поступка.

 

5 Извештај о предузетим мерама.

 

Члан 11.

По окончању поступка, овлашћено лице саставља извештај о предузетим радњама у поступку о информацији у вези са унутрашњим узбуњивањем и предлаже мере ради отклањања уочених неправилности и последица штетне радње насталих у вези са унутрашњим узбуњивањем.

Извештај из става 1.овог члана доставља се послодавцу и узбуњивачу о којем се узбуњивач може изјаснити. Извештај треба да садржи најмање:

 1. Време, место и начин пријема информације у вези са унутрашњим узбуњивањем.
 2. Кратак опис достављања информације која има карактер унутрашњег узбуњивања.
 3. Радње које су предузете у циљу провере информације у вези са унутрашњим узбуњивањем.
 4. Која су лица обавештена о радњама предузетим у циљу провере информације у вези са унутрашњим узбуњивањем уз навођење датума и начина њиховог обавештавања.
 5. Шта је утврђено у поступку информације, уз навођење конкретног чињеничног стања, да ли су утврђене неправилности и штетне радње као и њихов опис, као и да ли су такве радње изазвале штетне последице.
 6. Предлог за предузимање одговарајуће мере ради отклањања уочених неправилсности и последице штетне радње насталих у вези са унутрашњим узбуњивањем.
 7. Потпис лица овлашћеног за пријем информације у вези са унутршњим узбуњивањем.

Члан 12.

Узбуњивач се може изјаснити о извештају, о предузетим радњама у поступку, о информацији у вези са унутрашњим узбуњивањем, у року од 2 дана.

 

6 Предузимање мера на бази извештаја

 

Члан 13.

Послодавац се обавезује да, на основу поднетог извештаја лица овлашћеног за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем, предузме одговарајуће мере, и то доношењем Програма мера и предузимањем мера по том програму.

Програм мера за отклањање неправилности и последица по конкретном покренутом унутрашњему збуњивањусадржи:

 1. Детаљан опис неправилности штетних радњи и последица ових радњи а које су предмет конкретног унутрашњег узбуњивања,
 2. Конкретне мере које ће се предузети ради отклањања наведених неправилности и последица штетних радњи насталих у вези са унутрашим узбуњивањем утрврђених извештајем као и рокови за њихово извршење – уз навођење ко ће их предузети, у којим роковима и какви се ефекти тих мера очекују у односу на покренуто унутрашње узбуњивање.
 3. Рок у коме ће се објавити коначна информација о предузетим мерама и коначном њиховом ефекту у вези са конкретним покренутим поступком унутрашњим узбуњивањем.

 

Право на заштиту узбуњивача

 

Члан 14.

 Узбуњивач има право на заштиту у складу са Закономако:

 1. Изврши узбуњивање код послодавца, овлашћеног органа или јавности на начин прописан законом.
 2. Открије информацију која садржи податке о кршењу прописа и др., у року од 1 године од сазнања за извршену радњу због које врши узбуњивање.
 3. Aко би у тренутку узбуњивања, на основу расположивих података, у истинитост информације поверовало лице са просечним знањем и искуством као и узбуњивач.

Члан 15.

Право на заштиту од узбуњивања имају и повезана лица.Повезано лице има право на заштиту, а узбуњивач ако учини вероватним да је према њему предузета штетна радња због повезаности са узбуњивачем.

 

Члан 16.

 

Лице које тражи податке у вези са информацијом, има право на заштиту као узбуњивач, ако учини вероватним да је према њему предузета штетна радња због тражења тих података.

Члан 17.

 Лицe које је овлашћено за пријеми нформације дужно је да штити податке о личности узбуњивача, односно податке на основу којих се може открити идентитет узбуњивача, осим ако се узбуњивач не сагласи са откривањем тих података, а у складу са Законом који уређује заштиту података о личности.

Свако лице које сазна податке изстава 1.овог члана дужно је да штити те податке.

Лице овлашћено за пријем информације дужно је да о пријему информације обавести узбуњивача да његов идентитет може бити откривен надлежном органу, ако без откривања идентитета узбуњивача не би било могуће поступање тог органа, као и да га обавести о мерама заштите учесника у кривичном поступку.

Ако је у току поступка неопходно да се открије идентитет узбуњивача, лице овлашћено за пријем информације дужно је да о томе, пре откривања идентитета обавести узбуњивача.

Подаци из става 1.овог члана не смеју се саопштити лицу на које се указује на информацији, ако посебним законом није друкчије прописано.

Забрана стављања узбуњивача у неповољнији положај и накнада штете

 

Члан 18.

Послодавац је дужан да у оквиру својих овлашћења заштити узбуњивача од штетне радње, као и да предузме неопходне мере ради обустављања штетне радње и отклањања последица штетне радње.

Послодавац несме чињењем или нечињенем да стави узбуњивача у неповољнији положај у вези са узбуњивањем, а нарочито ако се неповољнији положај односи на:

 1. Запошљавање.
 2. Стицање својства приправника или волонтера.
 3. Рад ван радног односа.
 4. Образовање, оспособљавање или стручно усавршавање.
 5. Напредовање на послу, оцењивање, стицање или губитак звања.
 6. Дисциплинске мере и казне.
 7. Услове рада.
 8. Престанак радног односа.
 9. Зараду и друге накнаде из радног односа.
 10. Исплату награде и отпремнине.
 11. Распоређивање или премештај на друго радно место.
 12. Непредузимање мера ради заштите узнемиравања одстране других лица.
 13. Упућивање на обавезне здравствене прегледе или упућивање на прегледе ради оцене радне способности.

 

Члан 19.

Забрањено је предузимати штетне радње.

У случају наношења штете узбуњивања, узбуњивач има право на накнаду штете у складу са ЗОО-а.

 

Судска заштита

 

Члан 20.

Узбуњивач према коме је предузета штетна радња у вези са узбуњивањем има право на судску заштиту. Судска заштита се остварује подношењем тужбе за заштиту у вези са узбуњивањем надлежном суду, у року од 6 месеци од дана сазнања за предузету штетну радњу, односно 3 године од дана када је штетна радња предузета.

 

Члан 21.

 Овај Правилник објавити у „Службеном листу  општине Александровац“ и на сајту општине Александровац.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Александровац“.

 

OПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ

ОПШТИНСКА УПРАВА

Број:110-2 /2015-1 oд: 7.децембра 2015.године

 

 

Н А Ч Е Л Н И К

                                                                                         Добрила Вукојевић

Print Friendly, PDF & Email