«

»

феб 27

Конкурс за доделу средстава буџета општине Александровац за 2015 удружењима грађана

На основу члана 16. Одлуке о буџету општине Александровац за 2015. годину (“Сл. лист општине Александровац“ број 7/2014), члана 3. Правилника о поступку и начину расподеле средстава намењених удружењима грађана (“Сл. лист општине Александровац“ број 1/2010) и Одлуке Општинског већа број 020-92/2015-01 од 27. Фебруара 2015. године,

Општинско веће општине Александровац дана  27. фебруара 2015. године расписује:

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2015.ГОДИНУ

УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА

 

I           Расписује се конкурс за доделу средстава буџета општине Александровац за 2015. годину у укупном износу од 24.490.000,00 динара  за финансирање односно суфинансирање програма од јавног интереса  удружењима грађана и то:

-у области културног и уметничког стваралаштва 5.000.000,00 динара,

-социо-хуманитарним организацијама 5.490.000,00 динара,

-спортским омладинским организацијама и удружењима и савезу спортова 14.000.000,00 динара.

 

II          Право учешћа на Конкурсу имају:

  1. удружења у области културе
  2. социо-хуманитарне организације (удружења бораца, инвалида и хуманитарне организације)
  3. удружења у области спорта,спортске омладинске организације, савез спортова

Право на доделу средстава, могу остварити сва регистрована удружења са седиштем на територији општине Александровац, а чија делатност није политичке природе.

Опредељена средства додељују се бесповратно, за финансирање, односно суфинансирање програма и пројеката којима се доприноси:

– развоју културе, омладинског културног уметничког ставралаштва, неговању традиционалних културних садржаја и друго,

-повећању квалитета живота и рада бораца,инвалида ,лица са посебним потребама, подстицај наталитета,помоћ старима и други  хуманитарни програми,

– развоју спортског стваралаштва и развоју и афирмацији  масовног спорта: одржавање  спортских објеката , стварање услова  за повећање обухвата  и квалитет рада са младим спортским талентима, организовање спортских такмичења, спортских приредби  и манифестација од интереса за општину  и других активности којима се доприноси остваривању  јавног интереса у области  спорта.

III         Захтеве са програмима доставити у року од 8 дана од дана објављивања Конкурса, Писарници Општинске управе општине Александровац или поштом на адресу: Општина Александровац, Општинско веће – Комсији за спровођење конкурса, улица Јаше Петровића 26, са напоменом “по Конкурсу за доделу средстава удружењима из буџета општине Александровац “ и са назнаком области у којој се реализује програм.

Уз захтев за финансирање, односно суфинансирање програма достављају се:

  1. Програм,
  2. Спецификација средстава неопходних за реализацију програма,
  3. Доказ о регистрацији удружења код надлежног органа
  4. Број жиро рачуна (текућег рачуна) удружења.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

IV        О поднетим захтевима одлучује Општинско веће на предлог Комисије за спровођење Конкурса, у складу са одредбама Правилника о поступку и начину расподеле средстава намењених удружењима грађана (“Службени лист општине Александровац“ број 1/2010), у року од 30 дана од истека рока за подношење захтева по Конкурсу.

 

V         Конкурс се објављује у медијима и на огласној табли Општинске управе општине Александровац.

 

Контакт телефон за информације: 037 3552 – 502.

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ  АЛЕКСАНДРОВАЦ

Број: 020-92-1/2015-01 од   27. Фебруара 2015. године

 

 

ПРЕДСЕДНИК

                                                Др Југослав Д. Стајковац, дипл. инж

ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ / ПРОЈЕКТУ УДРУЖЕЊА (*.doc) 

Print Friendly, PDF & Email