«

»

феб 27

Одлука о избору програма и одобравању средстава буџета

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС“ бр. 129/07), члана 53. Статута општине Александровац (“Сл. лист општине Александровац“ бр. 7/2008, 1/2012, 13/2012 и 3/2013), Правилника o поступку и начину доделе средстава буџета  удружењима грађана, традиционалним верским заједницама и другим невладиним организацијама (“Службени лист општине Александровац“ број 1/2010) и Конкурса за доделу средстава буџета општине Александровац за 2015. годину удружењима грађана број:020-6/2015-01 од 9. јануара 2015. године, разматрајући Извештај Комисије за спровођење Конкурса формиране Решењем Општинског већа број: 020-7/2015-01 од 9. јануара 2015. године,

Општинско веће општине Александровац на LXXV седници од 27. фебруара 2015. године, донело је:

 

О Д Л У К У

О ИЗБОРУ ПРОГРАМА И ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ / СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА / ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ЗА 2015. ГОДИНУ

           

 

I Средствима буџета општине Александровац у 2015. години, предвиђених Одлуком о буџету општине Александровац за 2015.годину у Разделу 2 Извршни органи, глава 2-ДОТАЦИЈЕ И НАКНАДЕ ИЗ БУЏЕТА , програмска активност 0901-0003 подршка социо-хуманитарним организацијама суфинансираће се реализација пројеката / програма удружења грађана:

  1. Удружење самохраних родитеља “ Миона “Александровац за суфинансирање Програма “ да нам буде топло око срца “, у износу од 10.000,00 динара;

II На основу ове Одлуке са наведеним удружењем чији ће се пројекат  / програм у 2015. години суфинансирати средствима општинског буџета, биће закључен уговор којим ће се регулисати намена, услови и начин  суфинансирања.

III Овлашћује се Ненад Марковић, помоћник Председника општине Александровац за месне заједнице да закључи уговор са наведеним удружењем.

 IV За извршење става Iи II ове Одлуке надлежна је Општинска управа општине Александровац – Одељење за буџет и финасије.

     V Одбијају се програми и пројекти у којима није јасно  исказан јавни интерес општине Александровац у одређеним областима и то:

 1) Културно  просветне  заједнице  “ Жупа “,

 2) Културно  уметничког друштва Жупа Александровац,

 3) Савеза спортова општине Александровац,

 4) Друштва за помоћ ментално недовољно развијеним особама Александровац,

 5) Друштва за борбу против рака Александровац,

 6) Општинског удружења бораца НОР-а  Александровац,

 7) Удружења “Центар за развој Жупе “  Александровац,

            VI Одбацују се програми и пројекти који нису поднети у складу са Конкурсом:

– Удружење  пчелара “Жупа “Александровац са седиштем у Александровцу,-обзиром да конкурс није расписан за финансирање из области пољопривреде

            – Удружење  “ Еко клуб  Жељин “ са седиштем у Александровцу,-обзиром да конкурс није расписан за финансирање из области  заштите животне средине

– Удружење грађана “Пријатељи деце општине  Александровац “-обзиром да је документација непотпуна (поднет је само захтев за доделу средстава без пратеће документације)

– Удружење грађана  “Коло српских сестара“ , са седиштем  у Београду,                                                                                                                                    – Удружење мултипле склерозе Расинског округа, са седиштем у Крушевц.

VII Ову одлуку објавити у “Службеном листу општине Александровац“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

    Број: 020-91/2015-01 од 27. фебруара 2015. године

                                                                                    ПРЕДСЕДНИК

                                                          Др Југослав Д. Стајковац, дипл. инж.

Print Friendly, PDF & Email