«

»

феб 07

Конкурс – за доделу новчане награде талентованим ученицима и студентима

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС“ бр. 129/07), члана 53. Статута општине Александровац (“Сл. лист општине Александровац“ бр. 7/2008, 1/2012, 13/2012 и 3/2013),члана 4. Правилника о наградама талентованим ученицима и студентима са територије општине Александровац (“Службени лист општине Александровац“ број 1/2010) и Одлуке Општинског већа број 020-18/2014-01 од 15.01.2014. године,

Општинско веће  општине Александровац, дана 30.01.2014. године, расписује:

 К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ  НАГРАДЕ  ТАЛЕНТОВАНИМ УЧЕНИЦИМА

И СТУДЕНТИМА

 I           Расписује се конкурс за доделу средстава буџета општине Александровац за 2014. годину, предвиђених у Разделу II – Извршни органи, глава 1, функција 110, економска класификација 472 700 – накнаде из буџета за образовање, културу науку и спорт.

 II         Право учешћа на конкурсу имају: ученици основних и средњих школа са територије општине Александровац за освојено прво, друго и треће место на међународним или републичким такмичењима и олимпијадама знања које организује надлежно Министарство, студенти који постижу надпросечне резултате у току студирања изражене кроз просечну оцену током студирања – најмања просечна оцена 9 и студенти којима је одобрено учешће у међународној размени студената ради стручног усавршавања.

 III        Учесници конкурса – студенти уз пријаву на конкурс прилажу:

 доказ о просечној оцени (9 и више)  у току студирања односно доказ да му је одобрено учешће у међународној размени и да је изабран на конкурсу ради стручног усавршавања на неком од страних универзитета, института и сл.

– доказ о пребивалишту, односно боравишту за избегла и расељена лица на територији општине Александровац.

Учесници конкурса – ученици уз пријаву на конкурс прилажу:

– фотокопију дипломе о освојеном једном од прва три места на међународном и републичком такмичењу,

доказ о пребивалишту, односно боравишту за избегла и расељена лица на територији општине Александровац.

 

IV        Пријаве доставити у року од 15 дана од дана објављивања Конкурса, Писарници Општинске управе општине Александровац или поштом на адресу: Општина Александровац, Општинско веће – Комисији за доделу новчаних награда талентованим ученицима и студентима, улица Јаше Петровића 26, Александровац.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

V         Конкурс се објављује у медијима и на огласној табли Општинске управе општине Александровац.

Контакт телефон за информације: 037 751 – 297.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Број: 4002/2014-01 од 30.јануара 2014. године

                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК

                                                                        Др Југослав Д. Стајковац, дипл. инж.

Print Friendly, PDF & Email