«

»

мај 05

Koнкурс за доделу новчане награде талентованим студентима

 На основу члана 85. Статута општине Александровац (“Службени лист општине Александровац“ број 2/19) и члана 9. Одлуке о студентским наградама (“Службени лист општине Александровац“ број 10/2015 и 15/2016),

Општинска управа општине Александровац, дана  05. маја 2023. године, расписује:

 

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ НАГРАДЕ ТАЛЕНТОВАНИМ СТУДЕНТИМА

  

I           Расписује се конкурс за доделу средстава буџета општине Александровац, предвиђених Одлуком о буџету општине Александровац за 2023. годину (“Службени лист општине Александровац“ број 33/22) у Разделу 5, Општинска управа, програмска активност 0902-0019, функционална класификација 040, економска класификација 472 – накнаде за социјалну заштиту из буџета, позиција 82.

II         Право учешћа на конкурсу имају студенти са пребивалиштем, односно боравиштем (за избегла и расељена лица) на територији општине Александровац, који су завршили  студије и остварили одговарајући успех у току школовања у школској 2021/2022 години на студијама на државним факултетима и акредитованим приватним факултетима и високим школама Републике Србије:

– основним академским студијама,

– мастер академским студијама,

– студијама које се организују интегрисано у оквиру основних и мастер академских студија (у даљем тексту: интегрисане студије)

– докторским академским студијама.

 

Награде се додељују:

  1. за завршене студије,
  2. за успех у току студија.

III        Услови за доделу награда

Награде за завршене студије додељују се студентима који су завршили студије у претходној школској години у року утврђеном студијским програмом закључно са октобарским испитним роком, са укупном просечном оценом најмање 9,00 (словима: девет) и који нису поновили ни једну годину студија и који су стекли у просеку најмање 60 ЕСПБ бодова за сваку годину студирања.

 

Награде за постигнут успех у току студија додељују се студентима за успех остварен током студија који нису поновили ни једну годину студија и који су закључно са октобарским испитним роком из свих положених испита постигли просечну оцену најмање 9,50 (словима: девет и 50/100) и који су стекли у просеку најмање 60 ЕСПБ бодова за сваку годину студирања.

 

За постигнут успех у току студија додељују се следеће награде:

– Изузетна награда за успех у току студија – додељује се за остварену укупну просечну оцену 10,00 (словима: десет) и

– Награда за успех у току студија – додељује се за остварену укупну просечну оцену најмање 9,50 (словима: девет и 50/100).

Студент који испуњава услове за доделу награде за завршене студије и награде за успех у току студија, награда се додељује за успех у току студија.

  

IV        Потребна документација,

Учесници конкурса – студенти који су у школској 2021/2022  школској години завршили студије уз пријаву на конкурс прилажу:

  • Доказ о пребивалишту односно боравишту (очитана лична карта студента, уверење надлежног органа)
  • Уверење високошколске установе као доказ о испуњавању услова из тачке III конкурса: Услови за доделу награда

 

V         Рок: Конкурс се објављује на огласној табли Општинске управе општине Александровац и званичном сајту општине Александровац. Пријаве се достављају од 05. маја 2023. године до 26. маја 2023. године до 15,00 часова, непосредном предајом писарници Општинске управе општине Александровац или поштом на адресу: Општина Александровац, Општинска управа – Комисији за доделу награда, улица Јаше Петровића 26, Александровац.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

VI        Рок за одлучивање: Комисија за доделу награда сачињава Извештај о резултатима конкурса и предлог кандидата за доделу награда најкасније у року од 3 дана од дана завршетка конкурса. Сваки учесник конкурса може на Предлог кандидата за доделу награда ставити приговор у року од 8 дана од дана објављивања предлога. Након разматрања приговора Комисија сачињава коначан предлог кандидата за доделу награда и доставља га начелнику Општинске управе општине Александровац, ради доношења решења о додели награда студентима.

 

 

Контакт телефон за информације: 037/3554-556.

 

 

 

ОПШТИНСКA УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

I Број: 020-294/2023 од 05. маја 2023. године

 

 

                                                                                                                                           Начелник

                                                                                                                       Милан Минић, дипл.правник 

Print Friendly, PDF & Email