«

»

јул 25

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општинска управа Александровац
ул. Јаше Петровића бр. 26,
37230 Александровац
Бр. 404-193-1/2023
Датум: 19.07.2023. године

 

На основу члана 22 Закона о јавно приватном партнерству и концесијама („Службени гласник РС” брoj 88/201, 15/2016, и 104/2016), чланa 105. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” брoj 91/19), упућујемо

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЈАВНА НАБАВКА ЗА ИЗБОР ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРА И ДОДЕЛУ УГОВОРА О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ ЗА ЗАМЕНУ, РАЦИОНАЛИЗАЦИЈУ И ОДРЖАВАЊЕ ДЕЛА СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА ПРИМЕНОМ МЕРА УШТЕДЕ ЕНЕРГИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 1. Наручилац: Општинска управа Алексадровац
 • Адреса: ул. Јаше Петровића бр. 26, 37230 Александровац

Интернет страница: https://www.aleksandrovac.rs/

Електронска адреса: nabavke@aleksandrovac.rs

Матични број: 07194838

ПИБ: 100369374

Телефон: +381 373751145

НСТЈ ознака: РС 216 – Расинска област  ;  општина Александровац.

 1. Интернет страница: https://www.aleksandrovac.rs/

          Електронска адреса: nabavke@aleksandrovac.rs

У случају да се документацији не може приступити електронски на горе наведеним електронским адресамa, обратити се Наручицу путем других контакт података.

 1. Врста наручиоца: Органи државне управе – Локална самоуправа
 2. Наручилац није тело за централизоване набавке
 3. CPV ознаке:
 • 71314200 Услуге у вези са управљањем енергијом
 • 71314300 Саветодавне услуге у вези са енергетском ефикасношћу
 • 50232100 Услуге одржавања уличне расвете
 • 50232110 Пуштање у рад уређаја јавне расвете
 • 45316000 Радови на инсталацији расветних и сигналних система
 • 66122000-1 Услуге корпоративних финансија и улагања капитала

Додатна ознака из допунског речника:

 • КА03 За електричну опрему
 • КА04 За електричне инсталације
 1. НСТЈ ознака: РС216 – Расинска област ; Општина Александровац
 2. Предмет јавне набавке брoj 404-193/2023-Предмет уговора о јавно-приватном партнерству без елемената концесије јесте финансирање проширења система јавног осветљења и уградња и спровођење мера са циљем ефикаснијег коришћења енергије (Мере Уштеде Енергије, у даљем тексту: МУЕ), одговарајућег смањења емисије CO2 и смањења оперативних трошкова функционисања дела система ЈО и дугогодишње одржавање дела система ЈО општине Александровац. Процењена вредност јавне набавке је 338.389.048,33 динара.
 3. Набавка није подељена по партијама.
 4. Понуде са варијантама нису дозвољене.
 5. Уговор се закључује на период од 13 година. Рок за извођење капиталног улагање је 6 месеци од дана потписивања уговора.
 6. Услови за учешће, укључујући:

(1) по потреби, податак о томе да ли је право учешћа резервисано за привредне субјекте из члана 37. став 1. овог закона или да се уговор о јавној набавци извршава у оквиру програма заштитног запошљавања: НЕМА.

(2) по потреби, податак о томе да ли је пружање услуга резервисано за одређену професију на основу закона и других прописа упућивање на релевантни закон или други пропис: НЕМА

(3) списак и кратак опис критеријума у погледу личне ситуације привредних субјеката која може довести до њиховог искључења и критеријума за избор;

минимални ниво(и) евентуално захтеваних капацитета; податак о захтеваним информацијама (изјаве, документација): НЕМА.

 1. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак.
 2. По потреби, податак о томе да ли је укључено следеће:

(1) оквирни споразум: Нема оквирног споразума;

(2) систем динамичне набавке: Нема динамичке набавке;

(3) електронска лицитација (у случају отвореног или рестриктивног поступка или конкурентног поступка са преговарањем): Нема електронске лицитације.

 1. Када се предмет набавке обликован по партијама, податак о могућности подношења понуде за једну, за неколико или за све партије податак о свим евентуалним ограничењима броја партија које могу бити додељене једном понуђачу. Када предмет набавке није обликован по партијама, образложење за то, осим ако се та информација наводи у извештају о поступку набавке, ако је примењиво: Набавка није обликована по партијама.
 2. У случају рестриктивног поступка, конкурентног поступка са преговарањем, конкурентног дијалога или партнерства за иновације, када се користи опција смањивања броја кандидата који ће бити позвани да поднесу понуде или да учествују у дијалогу: минималан и, по потреби, предложени максималан број кандидата и објективни и недискриминаторски критеријуми или правила који ће се применити за избор тих кандидата: Није рестриктивни поступак.
 3. У случају конкурентног поступка са преговарањем, конкурентног дијалога или партнерства за иновације, податак, по потреби, о коришћењу узастопних фаза како би се постепено смањио број понуда о којима ће се преговарати или решења о којима ће се расправљати: Није конкурентски поступак.
 4. По потреби, посебни услови за извршење уговора: Нема посебних услова за извршење уговора.
 5. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:

Наручилац ће доделити уговор економски најповољнијој понуди која се одређује на основу трошкова животног циклуса, као што су трошкови употребе, као што је потрошња енергије и других ресурса сходно члану 134. а у вези са чланом 132. Закона о јавним набавкама, која ће се одредити на основу највишe понуђенe Нето садашње вредности укупних трошкова уговора и највише понуђене уштеде електричне енергије.

Нето садашња вредност укупних трошкова уговора, у динарима или еврима, обрачунава се на основу Обрасца 1 – Образац основних елемената понуде и Обрасца 2 – Образац структуре понуђене цене.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска/висока вредност накнаде, Наручилац ће поступити у складу са чланом 143. Закона о јавним набавкама.

 1. Рок за подношење понуда: Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 09.2023.године до 12:00 часова по средњеевропском времену.
 2. Део понуде који чине узорци уз банкарска гаранцију уз понуду доставити на адресу: Општинска управа општине Александровац, ул. Јаше Петровића бр. 26, 37230 Александровац: Део понуде / пријаве за јавну набавку: јавна набавка за избор приватног партнера и доделу уговора о јавно-приватном партнерству за замену, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Александровац – НЕ ОТВАРАТИ”.

Део или делови понуде / пријаве, који се достављају физички  сматрају се благовременим уколико су примљени од стране наручиоца до 22.09.2023. године до 12:00 часова.

 1. Рок важења понуде :

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда

Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање понуда обавља комисија дана 22.09.2023.године од 12:00 часова по средњеевропском времену у згради Општинске управа општине Александровац, ул. Јаше Петровића бр. 26, 37230 Александровац

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају Комисији поднети оверена овлашћења за учешће у поступку отварања понуде.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

 1. Понуде морају бити састављене на српском језику.
 2. Обавезно делимично електронско подношење

Електронско наручивање не, Електронски рачун не, Електронско плаћање да.

 1. Пројекат се не финансира средствима ЕУ
 2. Захтев за заштиту права подноси се електронским путем преко Портала јавних набавки истовремено наручиоцу и Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија), односно у писаном облику, непосредном предајом или препорученом поштом наручиоцу, у ком случају је подносилац захтева дужан да копију захтева достави Републичкој комисији.
 3. Нема претходно објављених позива.
 4. Нема обнављања уговора.
 5. Позив ЋЕ БИТИ ПОСЛАТ на портал УЈН у року од највише 10 дана од дана објављивања у Сл. Гласнику.
 6. Уговор није обухваћен ГПВ.
 7. Остале релевантне информације за учешће у јавном позиву преузети са горе наведених електронских адреса на којима је објављена конкурсна документација.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email