«

»

јул 21

Oбавештење о закљученом уговору за набавку број 404-186-7/2023

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-186-7/2023
Датум:21.07.2023.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

                                                                                

 

Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Добра

Опис предмета набавке:Набавка  сервера и пратећег софтвера

Ознака и назив из Општег речника набавке: 48821000-мрежни сервер

 51600000-услуге инсталирања рачунара и канцеларијске опреме

48620000-оперативни систем

 

Процењена вредност: 583.333,33  динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност: 578.690,00  динара без ПДВ-а,односно 694.428,00 динара са ПДВ-ом.

 

Критеријум за доделу Уговора:најнижа понуђена цена.

Позив за достављање понуде и Образац понуде упућени су дана 05.07.2023.године на три адресе привредних субјеката и то:

1.“Ides consulting“doo,ul.Gandijeva,бр.116,Beograd,

2.“Laptop centar“doo,Terazije,br.43/12,Beograd,

3.“Smart cap“doo,ul.Bulevar ArsenijaČarnojevića,бр.70,Beograd.

и објављени на интернет страници Општине Александровац www.aleksandrovac.rs јавне набавке и набавке.

Број примљених понуда: 1 понуда.

Основни подаци о Добављачу: “Ides consulting“doo,ul.Gandijeva,бр.116,Beograd,

ПИБ:105253376,МБ:20344997,за понуду број 2351010 од 09.07.2023.године која је заведена код Наручиоца под бројем 404-186-2/2023 дана 09.07.2023.године.

Print Friendly, PDF & Email