«

»

јул 10

ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење понуда за набавку дугорочног кредита за финансирање капиталних инвестиционих расхода

ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
Комисија за спровођење поступка избора
банке за доделу уговора о дугорочном задуживању
општине Александровац
Број:020-487-2/2023
Датум:10.07.2023.
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 

У складу са Законом о јавном дугу ( „Сл.гласник РС“ бр. 61/05, 107/09, 78/11, 68/15, 95/18, 91/19 и 149/20), Законом о јавним набавкама ,чл. 12. став 1. тачка 7.Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 91/2019),а на основу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Александровац за 2023. годину бр.020-303/2023-01 од 05.05.2023.(Службени лист општине Александровац број 9/23), Mишљења Министарства финансија- бр.401-00-00558/2023-03 од 12.јун 2023. године; Одлуке о дугорочном задуживању за капиталне инвестиције Скупштине општине Александровац број 020- 465/2023-01 oд 29.06.2023. (Службени лист општине Александровац број 17/23),Комисија за спровођење поступка избора банке за доделу уговора о дугорочном задуживању општине Александровац ( број 020-487/2023-07 од 3.јула 2023.), објављује 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

За подношење понуда за набавку дугорочног кредита за финансирање капиталних инвестиционих расхода

 

Назив, адреса и интернет страница наручиоца:Општина Александровац, Ул.Јаше Петровића бр.26, www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца: Јединица локалне самоуправе.

Врста поступка: Набавка на коју се не примењује Закон о јавним набавкама сходно чл. 12. став 1. тачка 7.Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 91/2019).

Предмет набавке: Дугорочни кредит за финансирање капиталних инвестиционих расхода. Детаљи везани за кредит су у Кредитном захтеву.

Критеријум за доделу уговора: Критеријум за оцену понуда и доделу уговора је најнижи укупни износ набавке кредита (главница + камата + трошкови – евентуални грант који је банка спремна да понуди).

Рок и начин подношења понуде:  Понуђачи понуду подносе непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу  утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или кутије навести назив и адресу понуђача.

Понуду доставити на адресу: Општина Александровац,за Комисију за спровођење поступка избора банке за доделу уговора о дугорочном задуживању општине Александровац, ул. Јаше Петровића бр.26, 37230 Александровац, са назнаком «не отварати – понуда  за набавку дугорочног кредита за финансирање  капиталних инвестиционих расхода » и са пуним називом, адресом, бројем телефона и отиском печата понуђача на полеђини.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 03.08.2023.  године, најкасније до 11 часова.

Отварање понуда обавиће се у просторији Општинске управе 03.08.2023. године, са почетком  од 12 часова.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

 

Лице за контакт

Јасмина Ћалић, послови трезора

Тел.037/ 3552-082

e-mail: finansije@aleksandrovac.rs

 

  Марија Радичевић, с.р

 Комисија за спровођење поступка избора

 банке за доделу уговора о дугорочном задуживању општине Александровац

Прилози:

КРЕДИТНИ ЗАХТЕВ

САГЛАСНОСТ

ОДЛУКА О ЗАДУЖИВАЊУ

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЗА 2023. ГОДИНУ

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email