«

»

јул 11

ЈАВНИ ПОЗИВ

Република Србија
ОШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
Општинска управа општине Александровац-Одељење за локално економски развој и пољопривреду
Број: 320- 120 /2023-06
Датум: 11.7.2023

На основу члана 61. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон и 41/09,112/2015,80/2017, 95/18)и Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини(„Службени гласник РС“,бр.16/2017 и 111/2017,18/2019,45/2019,3/2020,25/2020,133/20 и 63/21) Комисија за израду Годишњег програма заштите,уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Александровац , објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОСТАВЉАЊE ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ РАДИ ИЗРАДЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ ,УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
АЛЕКСАНДРОВАЦ за 2024.годину

I ПОЗИВАЈУ СЕ образовне установе-школе,стручне пољопривредне службе,социјалне установе,високообразовне установе-факултети и научни институти чији је оснивач држава,установе за извршење кривичних санација и правна лица у државној својини регистрована за послове у области шумарства(у даљем тексту:установе)да доставе захтев за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде на територији општине Александровац за 2024 годину Комисији за израду Годишњег програма заштите ,уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Александровац у површини која је примерена делатности којом се баве(образовне установе-школе,стручне пољопривредне службе,социјалне установе највише до 100 хектара,а високообразовне установе-факултети и научни институти чији је оснивач држава,установе за извршење кривичних санкција и правна лица у државној својини регистрована за послове у области шумарства највише до 1.000 хектара)ради израде Годишњег програма заштите ,уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Александровац за 2024.годину.


II Потребна документација
1.Образац захтева који мора бити попуњен читко у целости ,потписан и оверен печатом;
2.Акт о оснивању установе,односно извод из привредног регистра за правно лице(не старији од шест месеци)
3.Изјашњење надлежног министарства за послове науке,просвете,социјалне заштите,пољопривреде,односно правде из ког се може утврдити правни статус подносиоца захтева ради утврђивања испуњености услова за остваривање права на коришћење земљишта без накнаде

4.Изјава подносиоца захтева коју површину пољопривредног земљишта у државној својини користи без плаћања накнаде(по члану 61.Закона о пољопривредном земљишту)на територији Републике Србије.
Докази о испуњавању услова из овог јавног позива се достављају у обичним,неовереним копијама које морају бити јасно видљиве,при чему Комисија задржава право да у слућају потребе затражи достављање оргинала или оверене копије достављених доказа.
Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 7,00 до 15,00 часова, у просторијама Одељења за пољопривреду и рурални развој Општинске управе општине Александровац, Улица Јаше Петровића , бр.26 ,први спрат, канцеларија бр.6.
Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31. октобар 2023. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву сматраће се неблаговременим и Комисија ће га вратити подносиоцу неотворен.

Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: Право коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде за 2024.годину“ за Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Александровац, на адресу: Одељење за локално економски развој и пољопривреду Општинске управе општине Александрова,ул.Јаше петровић, бр. 26, На полеђини коверте наводи се назив/име и презиме и адреса подносиоца захтева.
Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Смиља Марковић, телефон: 037 3751069, или лично у просторијама Одељења за локално економски развој и пољопривреду Општинске управе општине Александровац, Улица Јаше Петровића, бр.26, први спрат, канцеларија 6.

Овај јавни позив објавити на интернет страници оптине Александровац ,огласној табли Општинске управе општине Александровац.

 

ЗАХТЕВ

Print Friendly, PDF & Email