«

»

јул 08

Јавна набавка добара бр. 40-1/15-03/1

Р е п у б л и к а   С р б и ј а
ОПШТИНA  АЛЕКСАНДРОВАЦ
Општинска управа
Број : 40-1/15-03/3
Дана : 07.07.2015. године

АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

На основу чланa 55. став 2 Закона о јавним набавкама  ( Сл. Гласник РС бр 124/12) и Одлуке о покретању поступка набавке добара, бр. 40-1/15-03/1,  Општинскa   управa општине   Александровац   упућује :

 

 П О З И В

СВИМ ЗАИНЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА ДА ДАЈУ СВОЈЕ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

 

Позивамо све заинтересоване понуђаче да дају своје понуде за набавку рачунарске опреме у поступку јавне набавке мале вредности .

 1. Предмет набавке – je набавка 5 стоних- деск топ рачунара, 2LAP-TOP рачунара и 2 ласерска штампача – двострана штампа.
 2. Техничко технолошки елементи предмета набавке: Ова набавка обухвата набавку:

–  5 стоних- деск топ рачунара ; 2 LAP-TOP рачунара и 2 ласерска  штампача, двострана штампа  по спецификацији која је саставни део конкурсне документације..

На сваком рачунару –Windows 8  professional,

 1. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају услове из члана 75 и 77, Закона о јавним набавкама .
 2. Понуђач мора да испуни следеће обавезне услове за учешће:
  • Да је регистрован код надлежног органа
  • Да није осуђиван за кривична дела против привреде
  • Да му није изречена мера забране обављања делатности
  • Да је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине.

Додатни услов – поседовање ISO 9001 систем менаџмента квалитетом.

Као доказ о испуњености услова понуђач прилаже потписану и оверену Изјаву у прилогу.

 1. Понуде се сачињавају према конкурсној документацији наручиоца

Понуде морају бити достављене у запечаћеној коверти на адресу наручиоца, Oпштинa Александровац, Ул. Јаше Петровић бр. 26,  37230 Александровац, са назнаком «понуда за рачунарску опрему- не отварати».

На полеђини коверта назначити назив и адресу понуђача и број телефона особе за контакт.

Рок за достављање понуда је 15.јули  2015.  године до 13 часова.

Отварање понуда ће се извршити последњег дана рока  у 13,15 часова

 1. Наручилац ће извршити избор најповољнијег понуђача примeном критеријума најниже понуђене цене.
 2. Све додатне информације заинересовани могу добити на телефон факс 037 751 297 сваког радног дана од 07 до 15 часова. Лице за контакт : Мирко Рилак.

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Print Friendly, PDF & Email