«

»

јул 06

Koнкурс за доделу средстава

На основу члана 16. Одлуке о буџету општине Александровац за 2015. годину (“Сл. лист општине Александровац“ број 7/2014), члана 3. Правилника о поступку и начину расподеле средстава намењених удружењима грађана (“Сл. лист општине Александровац“ број 1/2010) и Одлуке Општинског већа број 020-329/2015-01 од 25 . jуна 2015. године,

Општинско веће општине Александровац дана 25. јуна 2015. године расписује:

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2015.ГОДИНУ

УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА– ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

 

 I          Расписује се конкурс за доделу средстава буџета општине Александровац за 2015. годину у износу од 1.500.000,00 динара  за финансирање односно суфинансирање програма од јавног интереса  удружењима грађана

-традиционалним верским заједницама а за финансирање односно  суфинансирање :

– културних и научних програма

-изградњу и обнову цркава и верских објеката

-адаптацију или реконструкцију цркава и верских објеката,

-инвестиционо и текуће одржавање  цркава и верских објеката

 II       Право на доделу средстава, могу остварити регистрована удружења са седиштем на територији општине Александровац,односно која делују на територији општине Александровац, а чија делатност није политичке природе.

Опредељена средства додељују се бесповратно, за финансирање, односно суфинансирање програма из тачке I конкурса.

  III       Пријава на расписани конкурс подноси се на прописаном обрасцу који се може преузети са сајта општине Александровац или у штампаном облику у   услужном центру Општинске управе општине Александровац- писарница.

Пријава са програмом се доставља у року од 8 дана од дана објављивања Конкурса, Писарници Општинске управе општине Александровац или поштом на адресу: Општина Александровац, Општинско веће – Комисија  за  спровођење конкурса за доделу средстава буџета општине Александровац удружењима грађана, улица Јаше Петровића 26, са напоменом “по Конкурсу за доделу средстава удружењима из буџета општине Александровац “ и са назнаком области у којој се реализује програм.

Уз пријаву за финансирање, односно суфинансирање програма достављају се:

  1. Програм,
  2. Спецификација средстава неопходних за реализацију програма,
  3. Доказ о регистрацији удружења код надлежног органа
  4. Број жиро рачуна (текућег рачуна) удружења.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

  IV      О поднетим пријавама одлучује Општинско веће на предлог Комисије за спровођење Конкурса, у складу са одредбама Правилника о поступку и начину расподеле средстава намењених удружењима грађана (“Службени лист општине Александровац“ број 1/2010 и 5/2015), у року од 30 дана од истека рока за подношење захтева по Конкурсу.

 

  V       Конкурс се објављује на званичном сајту општине Александровац и на огласној табли Општинске управе општине Александровац.

 

Контакт телефон за информације: 037 3552 – 502.

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ  АЛЕКСАНДРОВАЦ

Број: 020-330/2015-01 од  25. јуна 2015. године

 

ПРЕДСЕДНИК

                                                Др Југослав Д. Стајковац, дипл. инж.

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email