«

»

мај 31

ИЗВЕШТАЈ – Комисије за доделу награда

Р е п у б л и к а  С р б и ј а
ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 020-374/2023-01
Датум: 31.05.2023. год.
Александровац
 
 

И З В Е Ш Т А Ј
Комисије за доделу награда

 

 

Општинска управа општине Александровац је дана  05. маја 2023. године расписала Конкурс за доделу новчане награде талентованим студентима број  020-294/2023-01, који је објављен на званичној интернет страници општине и огласној табли Општинске управе.

Рок за подношење пријава на Конкурс је почео да тече од 05.05.2023. године закључно са 26.05.2023. године.

Општинска управа општине Александровац је дана  08.маја 2023.године је образовала Комисију за доделу награда,  решењем број  020- 345/2023-01.

На основу расписаног Конкурса и поднетих пријава, Комисија за доделу награда на састанку од 31.05.2023. године, утврдила је следеће:

По расписном Конкурсу поднето је  укупно  23  пријаве и све су благовремене. Сви подносиоци пријава имају пребивалиште на територији општине Александровац, што је потврђено службеном провером у ПС Александровац или на основу очитаних личних карата подносилаца захтева.

Пријаве су поднели студенти:

 

 

Ред. бр. Презиме и име Име оца Адреса ФАКУЛТЕТ Година

и врста

студија

Просечна оцена / ЕСПБ
1.         

Дуњић

Ивана

 

Зоран

Мала Ракља

Пољана бб

Александровац

Факултет политичких наука

 

Београд

Дипломирала

основнe

академске студије 

14.09.2022

-у року

1.година

мастер

-у току

 

 

 

 

9,51

2.         

Милојевић

Анђела

 

Бојан

29.новембар 148/22

Александровац

Факултет

организационих

наука

 

Београд

Дипломирала

Основне академске

студије

29.09.2021

године

-у року

 

Мастер у току

 

 

 

 

9,64

 

 

 

 

9,67

УКУПНО

9,65

3.         

Кнежевић

Лидија

 

Предраг

 

Крушевачка 043/1

Александровац

 

Филолошки факултет

 

Београд

 

4.година

основних академских студија

 

 

9,88

 

4.         

Сталетовић

Марија

 

Марјан

 

Крушевачка 012/3/10

Александровац

Учитељски

факултет

 

Београд

Дипломирала

Основне академске студије

09.06.2021.год

-у року

 

Дипломирала

 мастер

29.09.2022.год

– у року

 

 

 

 

9,72

 

 

 

 

 

10,00

 

УКУПНО

9,86

 

5.         

Ивљанин

Софија

 

Драган

 

Пољана

Марковина бб

 

Филолошко-уметнички

факултет

 

Београд

Дипломирала

основне

академске

студије

03.07.2021.год

 

Дипломирала

мастер

26.09.2022.год

 

 

8,56

 

 

 

 

 

9,58

 

УКУПНО

9,07

6.         

Живадиновић

Ђорђе

 

Драган

 

Омладинска 42

 

Пољопривредни факултет

 

Београд

Дипломирао

основне

академске

студије

15.06.2020.год

 

дипломирао

мастер

26.09.2022

 

-у року

 

 

 

9,13

 

 

 

       9,44

 

 

 

  УКУПНО

     9.28

7.         

Ћоћић

Милица

 

Зоран

 

Горњи Вратари

       бб

 

 

Архитектонски

факултет

 

Београд

Дипломирала

интегрисане

(мастер)

студије

15.07.2022.год

 

 

9,17

8.         

Милошевић

Александра

 

Милић

 

Жупска бб

Природно- математички факултет

 

Крагујевац

 

2.година

природно-

математичког

факултета

 

 

9,83

 

 

 

9.         

Минић

Ђорђе

 

 

 

 

 

Дејан

 

Витково

 

Александровац

 

Природно-математички

факултет

 

Крагујевац

Дипломирао основне

академке

студије

30.06.2020.год

Дипломирао мастер

18.10.2021.год

 

2.докторсих

-у току

 

 

9,13

 

 

 

9,56

 

 

       

        9,60

УКУПНО

        9,43

10.     

 

Милићевић

Селена

 

 

Станимир

 

 

10.август бр.36

Александровац

 

Хемијски

факултет

 

Београд

 

3.година

основних академских студија

-у току

 

 

 

9,67

11.     

Миленковић

 Марко

 

Драгослав

 

Гаревина

 

Александровац

 

Факултет политичких

наука

 

Београд

 

 

 

 

дипломирао

основне

академске

студије

 

-у року

 

 

 

 

      9,44  

 

   

12.     

Миљковић

Душан

 

Предраг

 

 

 

Витково

 

Александровац

 

Филозофски

факултет

 

Београд

 

Дипломирао

основне

економске

студије

историје

13.09.2021.год

Дипломирао

мастер

26.09.2022.год

     у року

 

 

 

 

9,19

 

 

 

9,50

 

 УКУПНО

       9,34

13.     

Петковић

Андрија

 

Горан

 

 

 

 

Др.Драгослав Милисављевић бр.8,

Александровац

 

Медицински

факултет,

 

Београд

 

Дипломирао

интегрисане

академске студије 

30.05.2022.год

у року

 

 

 

9,63

             
             
14.     

Левић

Сара

 

Иван

 

Крушевачка бр.12,

Александровац

 

 

Филолошки

факултет,

 

Београд

 

 

 

 

Дипломирала основне академске студије

02.09.2022.год

у року

 

 

 

9,81

15.     

Ћалић

Милица

 

Мирослав

 

10.август бр. 24,

Александровац

 

Хемијски

факултет,

Београд

 

4.година основних студија

-у  току

 

 

 

9,58

16.     

Видојевић

Исидора

 

Ненад

 

Крушевачка бр.12,

Александровац

 

 

Факултет организационих наука,

Београд

 

4.година основних студија

-у току

 

 

 

 

9,60

17.     

Зајић

Милан

 

Милун

 

Врбница

Александровац

 

Висока школа за пословну економију и предузетништво

Београд

 

Дипломирани економиста 09.10.2021.год

 

Мастер академске студије

23.09.2023.год

 

 

 

     10,00

 

 

 

      10,00

 

 УКУПНО

       10,00

18.     

Бићанин

Маша

 

Срећко

 

IV Црногорска

Ударна

Бригада бр.52,

Александровац

 

Хемијски факултет, 

 

Београд

 

Дипломирала основне академске студије

25.07.2022.год

 

-у року

 

 

     

 

      9,77

19.     

 

Бонџић

Богдан

 

 

Зоран

 

 

Индустријска бр.19

 

Александровац

 

 

Филолошко-уметнички

факултет,

 

Крагујевац

 

 

 

 

 

 

4.година

основних

студија,

 

-у току

 

 

 

 

9,35

 

20.     

Марић

Лазар

 

Саша

 

29.новембар бр.148,

Александровац

 

Факултет

музичке

уметности,

 

Београд

 

3.година

основних

студија,

 

-у току

 

 

 

 

9,64

21.     

Марковић

Марија

 

Саша

 

Крушевачка бр.51,

Александровац

 

Математички

факултет,

 

Београд

 

4.година

основних

студија,

 

-у року

 

 

 

 

9,50

             
22.     

Кнежевић

Јелена

 

Живота

 

Латковац,

Александровац

 

Технолошки

факултет,

 

Нови Сад

 

дипломирала

основне

студије,

11.10.2021. год

-у року

Дипломирала

мастер

 

-у року

 

 

 

 

9,23

 

 

 

10,00

 

 

УКУПНО

       9,61

 

 

             
23.  

Новаковић

Виктор

 

Марио

 

Шљивово

 

Александровац

 

Математички

факултет

 

Беогарад

 

Дипломирао

основне академске студије 

27.09.2022.год

     у року

 

 

 

9,46

             

 

 

I

  

Сагласно члану 6. Одлуке о студентским наградама, услове за доделу награде за завршене студије, са укупном оценом најмање 9,00  који нису поновили ни једну годину студија, испуњавају студенти:

 

 1. Сталетовић (Марјан) Марија, Александровац, Учитељски факултет-Београд, дипломирала

основне академске студије 09.06.2021.године са просечном оценом  9,72 и дипломирала мастер 29.09.2022.г, са просечном оценом 10,00, УКУПНО   9,86.

     2. Ивљанин (Драган) Софија, Александровац, Филолошко-уметнички факултет-Београд,

дипломирала основне академске студије  03.07.2021.године са просечном оценом 8,56 и  дипломирала мастер  26.09.2022.године са просечном оценом   9,58   УКУПНО   9,07.

 

 1. Живадиновић (Драган) Ђорђе,Александровац,Пољопривредни факултет-Београд,дипломирао

     основне академске студије 15.06.2020.год,просек 9,13, дипломирао мастер 26.09.2022.год,

      просек  9,44   УКУПНО  9,28      

 1. Ћоћић (Зоран) Милица,Горњи Вратари, Архитектонски факултет-Београд, дипломирала  

      интегрисане мастер студије 15.07.2022.год , просек  9,17

 1. Миленковић (Драгослав) Марко,Гаревина,Факултет политичких наука-Београд , дипломирао

       основне академске студије 29.08.2022.год , просек 9,44.

 1. Миљковић (Предраг) Душан, Витково, Филозофски факултет-Београд, дипломирао основне

       економске студије 13.09.2021.год,просек 9,19 дипломирао мастер 26.09.2022.год,просек

       9,50  УКУПНО  9,34.

 1. Петковић (Горан) Андрија, Александовац, медицински факултет-Београд, дипломирао

       интегрисане академске студије 30.05.2022.год, просек 9,63

 1. Левић (Иван) Сара, Александровац,Филолошки факултет-Београд, дипломирала основне

       академске студије 02.09.2022.год, просек 9,81

 1. Бићанин  (Срећко) Маша,Александровац,Хемијски факултет-Београд, дипломирала основне 

        академске студије 25.07.2022.год, просек 9,77

 1. Кнежевић (Живота) Јелена,Латковац,Технолошки факултет-Нови Сад, дипломирала

        основне студије 11.10.2021.год,просек 9,23 дипломирала мастер 28.10.2022.год, просек

        10,00  УКУПНО   9,61

 1. Новаковић (Марио) Виктор,Шљивово,Математички факултет-Београд, дипломирао

        основне академске студије 27.09.2022.год, просек 9,46

 1. Зајић (Милутин) Милан,Врбница,Висока школа за пословну економију и предузетништво-

        Београд,дипломирао основне студије 09.10.2021.год, просек 10,00  дипломирао мастер

         академске студије 23.09.2022.год , просек 10,00  УКУПНО  10,00

 

II

 

 Сагласно члану 7, став 1 и 2, тачка 2, Одлуке о студентским наградама, услове за доделу награде за постигнут успех остварен током студија испуњавају студенти који нису поновили ни једну годину студија и који су закључно са октобарским испитним роком 2022. год из свих положених испита постигли просечну оцену најмање 9,50:

 

 1. Дуњић (Зоран) Ивана,Александровац,факултет политичких наука-Београд,дипломирала основне академске студије 14.09.2022.год, мастер у току,просек 9,51
 2. Милојевић (Бојан) Анђела, Александровац, Факултет-организационих наука-Београд, дипломирала основне академске студије 29.09.2021.год просек 9,64  мастер у току просек 9,67  УКУПНО  9,65
 3. Милошевић (Милић) Александра, Александровац, Природно-математички факултет-Крагујевац, 2.година основних студија ,просек 9,83
 4. Милићевић (Станимир) Селена, Александровац, Хемијски факултет-Београд, 3.година основних студија , просек 9,67.
 5. Ћалић (Мирослав) Милица, Александровац, Хемијски факултет-Београд, 4.година основних студија са просечном оценом  9,58
 6. Видојевић (Ненад) Исидора, Александровац, Факултет организационих наука-Београд, 4.година основних студија са просечном оценом 9,60
 7. Марић (Саша) Лазар, Александровац, Факултет музичке уметности-Београд, 3.година основних студија са просечном оценом 9,64
 8. Кнежевић (Предраг) Лидија, Александровац, Филолошки факултет-Београд, 4.година основних студија са просечном оценом 9,88
 9. Марковић (Саша) Марија, Александровац, Математички Факултет-Београд, 4. година основне академске студије са просечном оценом 9,50

 

 

III

 

Комисија је разматрајући све поднете пријаве  утврдила да  су све пријаве благовремено поднете.

 

– Одредбом члана 7. одлуке предвиђено је  да се награде за постигнут успех додељују студентима за успех остварен током студија и који су закључно са октобарским роком из свих положених испита постигли просечну оцену најмање 9,50  и  Одредбом члана 8.одлуке  студент који испуњава услове за доделу награде за завршене студије и награде за успех у току студија , награда се додељује за успех у току студија,те стога два студента не испуњава услов за награду

због просека:

-Бонџић Богдан,Филолошко-уметнички факултет-Крагујевац,4.год, студије у току просек 9,35

-Минић Ђорђе, Природно – математички  факултет-Крагујевац,  докторске   студије  у  току        просек 9,43

 

IV

 

            На основу члана 12. Одлуке о студентским наградама, Комисија за доделу награда предлаже           кандидате за награду:

 

                 – За завршене студије:

 

 1. Сталетовић (Марјан) Марија, Александровац, Учитељски факултет-Београд, дипломирала

основне академске студије 09.06.2021.године са просечном оценом  9,72 и дипломирала мастер 29.09.2022.г, са просечном оценом 10,00, УКУПНО 9,86.

 1. Ивљанин (Драган) Софија, Марковина, Александровац, Филолошко-уметнички факултет-

Београд,дипломирала основне академске студије  03.07.2021.године са просечном оценом 8,56 и  дипломирала мастер  26.09.2022.године са просечном оценом   9,58   УКУПНО   9,07.

 1. Живадиновић (Драган) Ђорђе,Александровац,Пољопривредни факултет-Београд,дипломира

     основне академске студије 15.06.2020.год,просек 9,13  дипломирао мастер 26.09.2022.год,

      просек 9,44 УКУПНО  9,28      

 1. Ћоћић (Зоран) Милица,Горњи Вратари, Архитектонски факултет-Београд,дипломирала 

      интегрисане мастер студије 15.07.2022.год , просек  9,17

 1. Миленковић (Драгослав) Марко, Гаревина, факултет политичких наука-Београд ,дипломирао

       основне академске студије ,просек 9,44.

 1. Миљковић (Предраг) Душан, Витково, Филозофски факултет-Београд,дипломирао основне

       економске студије 13.09.2021.год,просек 9,19 дипломирао мастер 26.09.2022.год,просек

       9,50  УКУПНО  9,34.

 1. Петковић (Горан) Андрија, Александовац, медицински факултет-Београд,дипломирао

        интегрисане академске студије 30.05.2022.год, просек 9,63

 1. Левић (Иван) Сара, Александровац,Филолошки факултет-Београд,дипломирала основне

        академске студије 02.09.2022.год, просек 9,81

 1. Бићанин(Срећко) Маша,Александровац,Хемијски факултет-Београд,дипломирала основне 

         академске студије 25.07.2022.год, просек 9,77

 1.     Кнежевић (Живота) Јелена,Латковац,Технолошки факултет-Нови Сад,дипломирала

         основне студије 11.10.2021.год,просек 9,23 дипломирала мастер 28.10.2022.год, просек

         10,00  УКУПНО   9,61

 1. Новаковић (Марио) Виктор,Шљивово,Математички факултет-Београд,дипломирао

         основне академске студије 27.09.2022.год, просек 9,46

 1. Зајић (Милутин) Милан,Врбница,Висока школа за пословну економију и предузетништво-

        Београд,дипломирао основне студије 09.10.2023.год, просек 10,00  дипломирао мастер

         академске студије 23.09.2022.год , просек 10,00  УКУПНО  10,00

 

                 – Кандидат за изузетну награду у току студија додељује се Милану Зајићу из Врбнице

                    Висока школа за пословну економију и предузетништво -Београд  за остварену укупну

                    просечну оцену (основне студије и мастер),просек 10,00

 

      

     За успех у току студија:

 

 1. Дуњић (Зоран) Ивана,Александровац,факултет политичких наука-Београд,дипломирала основне академске студије 14.09.2022.год, мастер у току,просек 9,51
 2. Милојевић (Бојан) Анђела, Александровац, Факултет-организационих наука-Београд, дипломирала основне академске студије 29.09.2021.год просек 9,64 мастер у току просек 9,67  УКУПНО  9,65
 3. Милошевић (Милић) Александра, Александровац, Природно-математички факултет-Крагујевац, 2.година основних студија ,просек 9,83
 4. Милићевић (Станимир) Селена, Александровац, Хемијски факултет-Београд, 3.година основних студија , просек 9,67.
 5. Ћалић (Мирослав) Милица, Александровац, Хемијски факултет-Београд, 4.година основних студија са просечном оценом 9,58
 6. Видојевић (Ненад) Исидора, Александровац, Факултет организационих наука-Београд, 4.година основних студија са просечном оценом 9,60
 7. Марић (Саша) Лазар, Александровац, Факултет музичке уметности-Београд, 3.година основних студија са просечном оценом 9,64
 8. Кнежевић (Предраг) Лидија, Александровац, Филолошки факултет-Београд, 4.година основних студија са просечном оценом 9,88
 9. Марковић (Саша) Марија, Александровац, Математички Факултет-Београд, 4. година основне академске студије са просечном оценом 9,50

 

 

               

 

Комисија:

 

      Председник – Миљан Арсић, с.р.

                        Чланови:

Маријана Милошевић, с.р.

Маријана Џопалић, с.р.

Бојан Милетаковић, с.р.

Бранко Рајчић, с.р.

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email