«

»

мај 31

Обавештење о закљученом уговору за набавку број 3У/2023

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ

ОПШТИНСКА УПРАВА

Број:404-144-8/2023

Датум:31.05.2023.године

АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

  (набавка број 3У/2023)

 

Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Услуге

 

Опис предмета набавке:Геодетске услуге

Ознака и назив из Општег речника набавке:71250000-геодетске услуге

Процењена вредност:150.000,00 динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност:150.000,00  динара без ПДВ-а,односно 180.000,00 динара са ПДВ-ом.

 

Критеријум за доделу Уговора:најнижа понуђена цена.

Позив за достављање понуде и Образац понуде упућени су дана 23.05.2023.године на три mail адресе привредних субјеката и то:

1.Биро за геодетске и пословно техничке услуге“Гео Жупа“geozupa@gmail.com“,ул.29.новембра бр.21,Александровац.

  1. Нови катастар“УРБАН“доо,urban.doo.ks@gmail.com“,ул.Косанчићева бр.20,Крушевац,,

3.Биро за геодетске послове“Гео премер”geompremer@gmail.com ул.29.новембра бр.20,Александровац.

и објављени на интернет страници Општине Александровац www.aleksandrovac.rs јавне набавке и набавке.

Број примљених понуда: 2 понудe.

Подаци о подносиоцима понуда:

-Биро за геодетске и пословно техничке услуге“Гео Жупа“Момчило Ђорђевић пр;geozupa@gmail.com“,ул.29.новембра бр.21,Александровац.

-Биро за геодетске послове“Гео премер”Младен Бабовић пр,geompremer@gmail.com ул.29.новембра бр.20,Александровац.

Основни подаци о вршиоцу услуге:Биро за геодетске и пословно техничке услуге“Гео Жупа“Момчило Ђорђевић пр,mail-geozupa@gmail.com“,ул.29.новембра бр.21,Александровац.

ПИБ:100365889,МБ:51736460,за понуду број 03/2023,од 25.05.2023.године која је заведена код Наручиоца под бројем 404-144-3/2023 дана 25.05.2023.године.

Print Friendly, PDF & Email