«

»

нов 10

Интерни конкурс

Република Србија
Општина Александровац
Општинска управа
Број: 111- 23 / 2022 – 01
Датум: 10.11.2022.год.
Александровац

 

На основу члана 83 Закона о запосленима у аутономном покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Службени гласник Р.С.“ бр. 21/16 ,113/17,  95/18 и 114/21) члана 5. и 6. Уредбе о спровођењу интерног и јавног  конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 95/16 и 12/22), Општинске управа општине Александровац оглашава

 

 

 

ИНТЕРНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА

 

 

Организацони облик у коме се радно место попуњава: Општинска  управа општине Александровац, ул.Јаше Петровић бр.26, Александровац 37230

 

Раднo местo које се попуњава и услови за рад на раднoм месту :

 

          Послови пољопривреде и водопривреде, одељења за локални економски развој и пољопривреду

     -1 (један) извршилац, у звању:  саветник

          Услови: Стечено високо образовање из  научне области: биотехничке науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит и најмање 3 године радног искуства у струци.

          У изборном поступку проверавају се: познавање прописа из области пољопривреде од значаја за обављање послова на унапређењу и развоју пољопривреде и села, који су у надлежности општине; познавање прописа  из области водопривреде и то у погледу  услова за издавање водне сагласности и водне дозволе, као и поступак за издавање водних услова за изградњу, реконструкцију објеката и за извођење радова у тој области.

         Место рада : Александровац

          Докази о испуњавању прописаних услова за рад на радном месту које се попуњавају и које је кандидат обавезан да приложи: оверена фотокопија дипломе о стеченом одговарајућем образовању, оверена фотокопија уверења о положеном државном стручном испиту, доказ о познавању рада на рачунару, одговарајући доказ о радном искуству, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење да лице није осуђивано на безусловну казну затвора од најмање шест месеци, доказ да се лице налази у радном односу на неодређено време у Општинској управи општине Александровац .

            Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата проверавају се путем усменог разговора са кандидатима чије су пријаве благовремене и потпуне, који ће се обавти у просторијама Општинске управе Александровац о чему ће се кандидати обавестити телефонским путем на бројеве које су навели у пријави.

 

            Рок у коме се подносе пријаве на интерни конкурс: 8 (осам) дана од дана када је интерни конкурс објављен на огласној табли Општинске управе Александровац .

          Интерни конкурс ће се објавити и на интернет страници општине Александровац.

            Име и презиме лица задуженог за давање обавештења о интерном конкурсу: Јелица Костић, телефон: 3554-556.

Адреса на коју се подносе пријаве: Општинска  управа општине Александровац, ул.Јаше Петровић бр.26, са назнаком „за интерни конкурс“

Датум објављивања: 10.11.2022.године.

Податак о месту, дану и времену када ће се обавити провера оспособљености, знања и вештина кандидата: биће накнадно утврђен.

 

Напомена: На интерни конкурс могу да учествују службеници запослени на неодређено време у Општинској управи општине Александровац. Право учешћа на интерном конкурсу имају службеници у истом звању или службеници који испуњавају услове за напредовање у звање у које је разврстано радно место које се попуњава.

 

 Н А Ч Е Л Н И К

Милан Минић, дипл. правник

Print Friendly, PDF & Email