«

»

нов 09

Обавештење

Република Србија
Општина Александровац
Одељење за локални економски развој и пољопривреду
Број:501-72/2022-06
Датум:09.11.2022.године
Александровац

 

На основу чл. 20. и 29.Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), чл. 3, 4 и 5 Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), Општинска управа општине Александровац, Одељење за локални економски развој и пољопривреду

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

            Заинтересовану јавност, органе и организације, да је носилац пројекта СЗР “БЕТОН СТИЛ РАЦА“ РАДОВАН МИЈАТОВИЋ ПР АЛЕКСАНДРОВАЦ, Крушевица бб, поднео захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину, Пројекта ИЗГРАДЊА ФАБРИКЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ АСФАЛТА-асфалтна база,  Сп-Приземље, на катастраској парцели број 1663 КО Новаци, Александровац, класификације 125103, категорије В.

 

Заинтересована јавност, органи и организације, могу извршити увид у СТУДИЈУ, у канцеларији број 6 општинске управе општине Александровац, сваког радног дана у времену од 11 до 14 часова, у периоду од 10.новембра 2022.године до 15.децембра 2022.године. Јавни увид у Студију о процени утицаја на животну средину може се извршити и преко сајта општине АлександровацError! Hyperlink reference not valid.Примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину подносе се у писаном облику и достављају Општинској управи општине Александровац, закључно са 15.децембром 2022.године на адресу:

 

Општинска управа општине Александровац

Одељење за локални економски развој и пољопривреду

Јаше Петровића 26

37230 Александровац

 

            Јавна расправа и презентација предметне Студије, одржаће се 16.децембра 2022.године у просторијама Општине Александровац, Јаше Петровића 26, Александровац, са почетком у 12часова.

У случају већег броја заинтересованих јавна расправа и презентација, одржаће се истог дана (16.децембра 2022.године са почетком у 12часова) у Дому културе Милосав Буца Мирковић, Александровац, о чему ћемо благовремено обавестити заинтересоване.

 

 

                                                                                                                   Начелник одељења

                                                                                                            Радица Џамић Старинац

 

ПРИЛОЗИ


КОПИЈА КАТАСТАРСКОГ ПЛАНА

КАТАСТАР ВОДОВА

ИНФОРМАЦИЈЕ ЈКСП

УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ

ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ

ЕПС 
ВОДОВОДНИ УСЛОВИ

РЕШЊЕ

СТУДИЈА

 

Print Friendly, PDF & Email