«

»

авг 05

Допуна конкурсне докумантације за јавну набавку 40-9/2015-03/1

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
Општинска Управа
Комисија за јавне набавке
Број 40-9/2015-03/1
Дана : 04.08.2015. год.
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

Допуна конкурсне докумантације
за јавну набавку радова на реконструкцији старе школе у Плешу

На основу члана 63 Закона о јавним набавкама врши се допуна конкурсне документације за јавну набавку радова на реконструкцији старе школе у Плешу.

1.На страни 4конкурсне документације – став VI Услови за учешће у поступку ЈН из члана 75 и 76 ЗЈН – упутство како се доказује испуњеност услова , код редног броја 5: Додатни услови :
У погледу додатних услова понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да поседује Лиценцу  410 или 411 одговорног извођача радова.

2.Врши се допуна конкурсне документације накнадним достављањем предмера и предрачуна електричних инсталација и следећих шема из пројектне документације :

– Шеме и цртежи постојећег стања објекта
– Шеме и цртежи новопројектованог објекта
– Шеме водовода и канализације и
– Шема електро инсталација

Допуну конкурсне документације објавити на Порталу управе за јавне набавке и сајту општине Александровац.

 

Комисија за јавне набавке

Додаци

Шеме и цртежи постојећег стања објекта

Шеме и цртежи новопројектованог објекта

Шеме водовода и канализације

Шема електро инсталација

Предмер и предрачун за струју

Print Friendly, PDF & Email