«

»

апр 03

Oбавештење – Енергетски заштићени купац

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
Број:312-1/90-I
Датум: 03.04.2013.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

Обавештавају се грађани да на основу члана 5. Уредбе о енергетски заштићеном купцу ( Сл. гласник РС број 27/13) могу поднети захтев за издавање Уверења о стицању статуса енергетски заштићеног купца, сваког радног дана од 07 до 15 часова на Писарници Општинске управе општине Aлександровац.
Захтев се може подићи на писарници Општинске управе Александровац а уз захтев се подноси одговарајућа документација и то:
1. Доказ о броју чланова домаћинства са именима и презименима и ЈМБГ ( извод из матичне књиге рођених и венчаних, оверена изјава два сведока)
2. Доказ о укупним месечним примањима и приходима чланова домаћинства
3. Доказ Службе за катастар непокретности из места пребивалишта и места рођења о поседовању непокретности и приходима од непокретности
4. Доказ о праву својине о непокретности у којој живи домаћинство
5. Уверење Пореске управе да ли поседује имовину која подлеже опорезивању
6. Доказ о закупу стана/куће
7. Последњи рачун за електричну енергију/природни гас на адреси становања

У случају да подносилац захтева за стицање статуса енергетски заштићеног купца нема Уговор о продаји електричне енергије/природног гаса, односно уколико рачун не гласи на његово име, захтев садржи и податке о закупу стана/куће или неки други документ којим се доказује да домаћинство борави у стану/кући у коме је купац о Уговору о продаји електричне енергије/природног гаса друго лице.
Корисници права на новчану социјалну помоћ и дечијег додатка који су то право остварили по прописима којима се уређује социјална заштита стичу статус енергетски заштићеног купца без подношења захтева, на основу података којима располаже Министарство надлежно за послове социјалне заштите.
Докази који се достављају уз захтев прибављају се за месец који предходи месецу подношења захтева.
Енергетски заштићени купац је домаћинство ( појединац, породица) које живи у једној стамбеној јединици, са једним мерним местом, на коме се мери потрошња електричне енергије/природног гаса.
Критеријуми за стицање статуса енергетски заштићеног купца су :
1. Укупан месечни приход домаћинства
2. Број чланова домаћинства
3. Имовно стање
Услов за стицање статуса енергетски заштићеног купца представља остварен укупан месечни приход, и то:
1. До 12.900,00 динара за домаћинства са једним чланом
2. До 18.786,00 динара за домаћинства са два или три члана
3. До 24.672,00 динара за домаћинства са четири и пет чланова
4. До 30.558,00 динара за домаћинства са шест или више чланова

Поред прихода напред наведених, услов за стицање статуса енергетски заштићеног купца је непоседовање другог стамбеног простора осим стамбеног простора који одговара потребама домаћинства.

Уверење о стицању статуса енергетски заштићеног купца из члана 5. став 1. Уредбе о енергетски заштићеном купцу издаје Општинска управа општине Александровац са роком важења до краја текуће календарске године.
Ако у року важења Уверења о стицању статуса енергетски заштићеног купца настану промене у подацима, на основу којих је наведено Уверење издато, ималац статуса енергетски заштићеног купца дужан је да органу који је издао наведено Уверење поднесе захтев за измену Уверења о стицању статуса енергетски заштићеног купца.

Корисници дечијег додатка су обавезни да се јеве Општинској управи општине Александровац, соба бр.14 и са собом понесу број електричног бројила ради могућег стицања статуса енергетски заштићеног купца до 20.4.2013године

Начелник Општинске управе Александровац
Душица Јовановић дип.правник

Print Friendly, PDF & Email