«

»

мар 03

Поступак јавне набавке добара велике вредности редни број ЈН 1.1.1Д/2017

На oснoву члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 1. Закoна o Јавним набавкама (“Службени гласник РС” брoј 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке o пoкретању отвореног поступка за јавну набавку добара велике вредности редни број ЈН 1.1.1Д/2017, деловодни број 404-36/2017 од 28.02.2017.године,

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
Александровац, ул. Јаше Петровић, број 26
у п у ћ у ј е
ПОЗИВ бр. ЈН 1.1.1.Д/2017
за прикупљање понуда у отвореном поступку јавне набавке добара
-Набавка електричне енергије

 

ПОЗИВ бр. ЈН 1.1.1.Д/2017 за прикупљање понуда у отвореном поступку јавне набавке добара -Набавка електричне енергије

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Print Friendly, PDF & Email