«

»

мар 02

Поступак јавне набавке мале вредности број 1.1.2.Д/2017

На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о Јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара редни број ЈН 1.1.2.Д/2017, деловодни број 404-38/2017 од 28.02.2017.године,

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Александровац, ул. Јаше Петрпвића, број 26

у п у ћ у ј е

ПОЗИВ бр. ЈН 1.1.2.Д/2017 за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара – Набавка горива

 

ПОЗИВ бр. ЈН 1.1.2.Д/2017 за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара – Набавка горива

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

Print Friendly, PDF & Email