«

»

мар 07

Позив – набвка услуга хватања и уклањања паса луталица

На основу чланa 55.став 2.  Закона   о  јавним  набавкама(Сл.гласник РС, бр.124/12 и 68/15), Општина   Александровац   упућује

 П О З И В

СВИМ ЗАИНЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА ДА ДАЈУ СВОЈЕ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ХВАТАЊА И  УКЛАЊАЊА ПАСА ЛУТАЛИЦА

 

Набавка испод  мале вредности

 1. Предмет јавне набавке су специјализоване услуге које обухватају спровођење мера хватања,збрињавања и уклањања паса луталица са јавних и других површина на територији општине Александровац у свему према Закону о добробити животиња.
 2. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају услове из члана 75 и 76, Закона о јавним набавкама .
 3. Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

1)         да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2)         да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3)         да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда;

4)         да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

Испуњеност обавезних услова  који су наведени у делу  IV. 1. 1.  Под тачком 1) до 4) понуђач доказује  писаном  изјавом  датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу која чини саставни део овог позива.

Изјава се подноси на обрасцу изјаве која чини саставни део овог позива, која се попуњава, потписује од стране одговорног лица понуђача и оверава печатом.

 1. Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке у погледу финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета, за оцену способности понуђача за извршење  уговора о јавној набавци:

 • Услов: да понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом: – да пре слања позива за достављање понуде понуђач има у радном односу на сталном раду, минимум 5(пет) запослених радника

Доказ: ППОД образац за месец који претходи месецу у коме је послат позив

 • Услов : Да понуђач располаже неопходним техничким капацитетом – Да у свом власништву поседује азил – прихватилиште за псе које задовољава законске услове.
 • Услов : Да понуђач поседује важећу дозволу и сертификат за обављање делатности издату од стране надлежног органа.

Предметна услуга обухвата извршење које се састоји од 5 долазака за хватање не мање од 20 паса у једном доласку. О обављеној услузи се сачињава записник који потписује комисија формирана од стране Наручиоца.

Начин обављања и количина услуга биће регулисани Уговором.

 1. Понуде морају бити достављене у затвореној коверти на адресу наручиоца, Oпштина Александровац, Јаше Петровића , бр. 26. 37230 Александровац, са назнаком «понуда за уклањање паса луталица -не отварати». На позадини коверта навести назив и адресу понуђача и број телефона лица за контакт. Рок за достављање понуда је 11.03.2016. године до 13 часова.

Понуде које стигну у просторије наручиоца после назначеног рока сматраће се неблаговременим и неотворене ће се вратити понуђачу.

Отварање понуда ће се извршити задњег дана рока за достављање истих  у 13 15  часова. Критеријум за избор најповољније понуде је најниже понуђена цена.

Одлука о избору најповољнијег понуђача биће донета у року од три дана после отварања понуда

 1. Све додатне информације заинересовани могу добити на телефон 037-3552-082 сваког радног дана. Лице за контакт Драгица Спасојевић.

 

 

 

                                             ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

 

 • Понуда бр. ___________ од  ___________  2016. године, за набавку услуга

Хватања и уклањања  паса луталица на територији општине Александровац                    

Општи подаци о понуђачу:

Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра
Адреса седишта
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број  (ПИБ)
Име особе за контакт
Телефон/факс
Електронска адреса  (e-mail):
Број рачуна понуђача и назив банке:

 

 

 • Рок важења понуде
Рок важења понуде износи _____ дана од дана отварања понуда. (не  краћи од 30 дана од дана отварања понуда)

 

 • Укупна цена услуга
Укупна цена услуга  износи  _______________________________   динара, без ПДВ-а.

Укупна цена услуга  износи  ______________________________   динара, са ПДВ-ом.

 

 

 

 • Остали подаци (рок за извршење услуге , начин, рок и услови плаћања)
Услуге се извршавају према потребама наручиоца, на писани захтев наручиоца у року од 24 часа.

 

Рок плаћања по извршеној услузи износи _________   дана од дана пријема рачуна за извршену услугу   (не дуже од 45 дана од дана пријема рачуна).

 

 

 

 

 

 

Место ……………..                                       М. П.                  Потпис овлашћеног лица

датум ……………..   

             

 

                              

 

 

 

 

 

 

                         ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ПОЗИВА

 

 

Под пуном материјалном, моралном  и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

 

 

И З Ј А В У

 

 

 

Понуђач __________________________________ из ____________________,

ул.___________________________, са матичним бројем_______________________,

ПИБ _________________, испуњава обавезне услове Позивом за давање понуда  за учешће у набавци услуга    хватање и уклањање паса луталица на територији општине Александровац – , наручиоца   Општине Александровац , прописане чланом 75. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012 и 68/2015 ) и то:

 

1)да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2)да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3)да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда;

4)да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

 

 

 

 

 

место ……………..                                    М. П.                Потпис овлашћеног лица

датум ……………..

 

____________________________

Print Friendly, PDF & Email