«

»

апр 03

Јавна набавка добара број 40-6/2014-03

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у поступку јавне набавке мале вредности – добара
НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА УГОСТИТЕЉСТВО – ПИЋА

Општинска Управа Општина Александровац , као наручилац, спроводи поступак јавне набавке мале вредности добара: „ Набавка материјала за угоститељство – пића,“ на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 40-6/2014-03 од 27.03.2014. године, редни број јавне набавке 6/14, у складу са чланом 39. Законом о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12).

Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају услове из члана 75 и 76, Закона о јавним набавкама .

Понуде се сачињавају према конкурсној документацији наручиоца

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.

Не прихватају се понуде са варијантама.

Понуђач је дужан да понуду сачини на српском језику.

Понуда треба да садржи све елементе наведене у садржају понуде који је саставни део конкурсне документације. Неиспуњавање једног или више елемената из садржаја понуде, понуду чини неисправном.

Конкурсна документација се може преузети:

на адреси наручиоца:Општина Александровац, ул. Јаше Петровића 26, канцеларија бр.19

на интернет страници наручиоца: www.aleksandrovac.rs.

на Порталу јавних набавки.

Понуде се подносе у затвореној коверти, овереној печатом, са назнаком: „Не отварати – понуда за јавну набавку добара: „Набавка материјала за угоститељство – пића, број 40-6/14-03“, на адресу: Општина Александровац, ул. Јаше Петровића бр. 26, а предају се Услужном центру  Општине Александровац . На полеђини коверте понуђач пише своју пуну адресу, заводни број, име и телефон особе за контакт.

Рок за подношење понуда је  14.04.2014. године до 12 часова.

Неблаговремене понуде – понуде приспеле после рока за њихово достављање, биће неотворене враћене понуђачу након завршетка поступка отварања понуда, са назнаком да су поднете неблаговремено, а непотпуне понуде ће бити оцењене као неисправне.

Отварање понуда је јавно и обавиће се 14.04.2014. године у 12.15 часова, у просторијама Општине Александровац, улица Јаше Петровића  26, у великој  сали Општине Александровац, у присуству овлашћених представника понуђача. Овлашћење за учешће у поступку отварања понуда мора бити оригинал издато од понуђача, са заводним бројем под којим је издато, датумом издавања, печатом и потписом одговорног лица понуђача, а предаје се Комисији за јавну набавку непосредно пре почетка поступка отварања понуда.

Наручилац у поступку јавне набавке мале вредности позива најмање три понуђача и истовремено објављује позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, а одлука о додели уговора ће се донети ако је научилац прибавио најмање једну прихватљиву понуду.

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 (десет) дана од дана отварања понуда.

Одлуку о додели уговора, са образложењем и подацима из Извештаја о стручној оцени понуда, наручилац доставља свим понуђачима у року од 3 (три) дана од дана доношења, препорученом пошиљком са доставницом.

Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем коме је додељен уговор најкасније у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, у складу са чланом 148. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Република Србије“, број 124/12).

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији  за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје се наручиоцу.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уплати таксу у износу од 40.000,00 динара на рачун буџета Републике Србије 840-0000742221843-57, модел 97, позив на број 50-016, прималац: „Буџет Републике Србије“, сврха: „Републичка административна такса за захтев за заштиту права, број јавне набавке 40-6/2014-03“.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у моменту покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно, услед којих је престала потреба наручиоца за предметном јавном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6 месеци.

Особа за контакт:

Драгица Спасојевић

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Print Friendly, PDF & Email