«

»

нов 02

УВИД У ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ  АЛЕКСАНДРОВАЦ

На основу члана 109.став 6.Устава Републике Србије (“Службени гласник РС“ бр.98/06,115/21 и 16/22) члана 20 став 3. Закона о председнику Републике (“Службени гласник РС“, број 111/07) и члана 59. Закона о избору народних посланика (“Службени гласник РС“, број 14/22) а поводом Одлуке о расписивању избора за народне посланике ПР број 163 од  1.новембра 2023.год.(“Службени гласник РС“, бр.95/23), а који ће се одржати 17 децембра 2023  године,  а  на основу члана 14. став 1.и чл.15-1.и 21. Закона о јединственом бирачком списку (“Службени гласник РС“, бр.104/09 и 99/11) и тач.9. и 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку (“Службени гласник РС“, бр.15/12, 88/18, 67/2020, 40/2021, 90/2021 и 16/2022), Општинска управа општине Александровац

ИЗЛАЖЕ НА УВИД

ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ

ОПШТИНЕ  АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

Део Јединственог бирачког списка за територију општине Александровац, излoжен је у седишту Општинске управе Александровац, ул. Јаше Петровића, бр.26, спрат други, канцеларија бр.14.

             Увид у део Јединственог бирачког списка врши се путем рачунарске опреме уношењем јединственог матичног броја грађана у циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни.

            Захтеви за промене у делу Јединственог бирачког списка грађани са пребивалиштем, односно интерно расељена лица са боравиштем на територији општине Александровац могу поднети Општинској управи у времену од 07:00 до 20:00 сваког радног дана и у нерадне дане од 07:00 до 15:00 најксније до закључења бирачког списка 01.12. 2023.године до 24,00 часа. Свака промена у бирачком списку заснива се на доношењу одговарајућег решења  које до закључења бирачког списка, односно до 01.12.2023 године доноси Општинска управа општине Александровац, а након закључења, па све до 72 часа пре дана избора надлежно је Министарство државне  управе и локалне самоуправе.

            Од проглашења изборне листе, право на увид и подношење захтева за промене у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз  захтеве се прилажу овлашћења и потребни докази.

            Након доношења Одлуке о расписивању избора за народне посланике у  бирачки списак право уписа имају малолетна  лица која бирачко право стичу на дан одржавања избора 17. децембар 2023. године

            Грађани могу од расписивања избора за народне посланике  најкасније (5) пет дана пре дана закључења Јединственог  бирачког списка односно до 25.11.2023. године у поноћ,  поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати по месту боравишта на територији општине Александровац (изабрано место гласања). Изабрано место гласања не може бити на територији јединице локалне самоуправе на којој бирач има пребивалиште, односно боравиште за интерно расељена лица. Овај податак не може се мењати до окончања изборног поступка.

            Бирачи који имају боравиште у иностранству могу поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати према боравишту у иностранству, а захтев се подноси преко дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије, најкасније (5) пет дана пре дана закључења Јединственог бирачког списка односно до 25.11.2023 године у поноћ.

            У поступку вршења увида у бирачки списак  лице овлашћено за ажурирање бирачког списка, лице за пружање техничке подршке  Општинске управе и овлашћено лице подносиоца изборне листе дужни су да поступају у складу са Законом којим се уређује заштита података о личности.

             Увид у једнствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе http://upit.birackispisak.gov.rs уносом податка о јединственом матичном броју грађана,као и на сајту Републичке изборне комисије https://www.rik.parlament.gov.rs/tekst/9033/provera такође уносом података о јединственом матичном броју грађана и регистарског броја личне карте.

             Грађани могу и преко портала е-управе да поднесу електронски захтев за упис односно промену података у бирачком списку и решење добију електронским путем у е-сандуче.

ОПШТИНСКА  УПРАВА  АЛЕКСАНДРОВАЦ

БРОЈ: 208-528/2023-01 ОД  01.11.2023. ГОДИНЕ

 

 

                                                                                                                    НАЧЕЛНИК

                                                                                                           ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

                                                                                                        Милан Минић, дипл.правник 

Print Friendly, PDF & Email