«

»

јун 02

Решење о проглашењу изборне листе бр3. – Група грађана ПОКРЕТ ЗА ЖУПУ-Др Југослав Стајковац

На основу члана 15 став 1 тачка 7 и члана 24. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 34/10, 54/ 11 и 12/20),

                   Општинска  изборна комисија општине Александровац , на седници  одржаној 2 јуна  2020. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

ПРОГЛАШАВА СЕ Изборна листа бр 3.

Група грађана ПОКРЕТ ЗА ЖУПУ-Др Југослав Стајковац

 

            коју је, 01.јуна  2020. године, поднела

 

Група грађана ПОКРЕТ ЗА ЖУПУ-Др Југослав Стајковац

 

за изборе за одборнике Скупштине општине Александровац , расписане за 21. јуни 2020. године.

О б р а з л о ж е њ е

      Општинска  изборна комисија општине Александровац  је утврдила да је овлашћено лице у име   Група грађана ПОКРЕТ ЗА ЖУПУ-Др Југослав Стајковац поднело благовремену и уредну Изборну листу и сву прописану документацију за изборе за одборнике  Скупштине општине Александровац, расписане за 21 јуни 2020. године.

 

                   Уз Изборну листу је, у складу са чланом 18. став 1. Закона о локалним изборима, поднето укупно 1934  правно ваљаних оверених изјава бирача да подржавају наведену изборну листу.

                   У складу са наведеним, Општинска  изборна комисија општине Александровац  је донела одлуку како је наведено у диспозитиву овог решења.

Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор Општинској изборној комисији општине Александровац  у року од 24 часа од дана доношења Решења.

ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

                              01 Број: 013-4/2020- 27 од 02. јуна  2020. године

 

                                                          Председник

                                                          Добрила Вукојевић, с.р.

 

Print Friendly, PDF & Email