«

»

мај 11

Решење о наставку спровођења изборних радњи

                    На основу члана 15. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10- УС, 54/11, 12/20, 16/20- аутентично тумачење и 68/20), члана 100. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) и члана 4. Закона о важењу уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике донела за време ванредног стања и које је Народна скупштина потврдила („Службени гласник РС“, број 65/20),

                    Општинска изборна комисија општине Александровац на седници одржаној 11. маја 2020. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О НАСТАВКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ КОЈИ СУ РАСПИСАНИ 4. МАРТА 2020. ГОДИНЕ

  1. Наставља се спровођење изборних радњи у поступку избора за одборнике Скупштине општине Александровац који су расписани 4. марта 2020. године почев од дана доношења овог решења.
  2. Избори из тачке 1. овог решења одржаће се 21. јуна 2020. године.
  3. Настављају да теку сви рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора из тачке 1. овог решења, утврђени Законом о локалним изборима, Роковником за вршење изборних радњи у поступку избора за одборнике Скупштине општине Александровац, расписане за 26. април 2020. године (,,Службени лист општине Александровац “ број 4/2020) и другим прописима који се примењују на изборе одборника у Скупштини општине Александровац.
  4. Општинска изборна комисија општине Александровац ће посебним актом дефинисати истек рокова из тачке 3. овог решења у складу са новим датумом одржавања избора из тачке 2. овог решења.
  5. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Александровац“.

О б р а з л о ж е њ е

                    Председник Народне скупштине је дана 4. марта 2020. године донео одлуку којом је расписао изборе за одборнике Скупштина општина и градова  за 26. април 2020. године („Службени гласник РС“, број 19/20). У складу са тим,  одлуком Општинска изборна комисија општине Александровац  је спроводила изборне радње прописане законом.

                    Одлуком о проглашењу ванредног стања, коју су 15. марта 2020. године донели заједно председник Републике, председник Народне скупштине и председник Владе, проглашено је ванредно стање на територији Републике Србије.

                    Влада је, на основу члана 200. став 6. Устава Републике Србије, уз супотпис председника Републике, 16. марта 2020. године донела Уредбу о мерама за време ванредног стања. Уредба је ступила на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, 16. марта 2020. године.

                    Чланом 5. наведене уредбе прописано је да се њеним ступањем на снагу прекидају све изборне радње у спровођењу избора за народне посланике, посланике Скупштине Аутономне покрајине Војводине и одборнике скупштина општина и градова који су расписани за 26. април 2020. године и да ће се спровођење изборних радњи наставити по престанку ванредног стања.

                    У складу са наведеним, Општинска изборна комисија општине Александровац је  16. марта 2020. године, донела Решење о прекиду свих изборних радњи у спровођењу избора за одборнике Скупштине општине Александровац, расписаних за 26. април 2020. године (,,Службени лист општине Александровац“ број 6/2020).

                    Народна скупштина је, 6. маја 2020. године, донела Одлуку о укидању ванредног стања („Службени гласник РС“, број 65/20).

                    Истога дана, Народна скупштина је донела и Закон о важењу уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике донела за време ванредног стања и које је Народна скупштина потврдила. Чланом 4. наведеног закона прописано је да ће надлежне изборне комисије 11. маја 2020. године донети решења о настављању спровођења изборних радњи у поступку спровођења избора за народне посланике, посланике Скупштине Аутономне покрајине Војводине и одборнике скупштина општина и градова. Истим чланом, надлежне изборне комисије су задужене да утврде нове рокове за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора у складу са временом наставка спровођења изборних радњи.

                    Нови датум одржавања избора за одборнике Скупштине општине Александровац из тачке 2. диспозитива овог решења утврђен је узимајући у обзир датум прекида изборних радњи, 16. марта 2020. године и време које је од тог дана преостало до дана у којем су требало да буду одржани наведени избори, 26. априла 2020. године.

                    У складу са наведеним, Општинска изборна комисија општине Александровац, као орган надлежан за спровођење поступка избора за одборнике Скупштине општине Александровац донела је решење како је наведено у диспозитиву.

Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор Општинској изборној комисији општине Александровац у року од 24 часа од часа доношења Решења.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

01 Број 013-4/20-15   од 11. маја  2020. године

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                                            Добрила Вукојевић, с.р.

 

Print Friendly, PDF & Email