Просветна инспекција

Министарство  просвете , науке и технолошког развоја- просветна инспекција

 


 


 

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ ЗА УСТАНОВЕ ПРЕДШКОЛСКОГ, ОСНОВНОГ И СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА


У вршењу инспекцијског надзора, на основу Закона просветна инспекција контролише примену:

 • Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17);
 • Закона о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник РС“, број 18/2010 и 101/17);
 • Закона о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“, број 56/13 , 101/17);
 • Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС“, број 55/13 , 101/17);
 • Закона о дуалном образовању („Службени гласник РС“, број 101/17);
 • Закон о образовању одраслих („Службени гласник РС“, број 55/13, 77/18);
 • Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС“, број 18/10, 55/13);
 • Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, број 88/17);
 • Закона о уџбеницима („Службени гласник РС“, број 68/15);
 • Закона о заштити становништва од изложености дуванском диму („Службени гласник РС“, број 30/10);
 • Подзаконских аката и других прописа

———————————————————————————————————

 • Закон о просветној инспекцији

 

Print Friendly, PDF & Email