«

»

апр 03

Позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке бр. ЈН 1.3.9.Р/2020 – Чишћење канала, шибља, растиња и пропуста за одвод атмосферских падавина

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, бр. 26
37230 А л е к с а н д р о в а ц
Број:404984/2020
Дана:03.04.2020.године

 

             На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о Јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности  радова,  редни број ЈН 1.3.9.Р/2020, деловодни број 404-98-1/2020 од 20.03.2020.године,

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ  АЛЕКСАНДРОВАЦ

Александровац,  ул. Јаше Петровића, бр. 26

 

у п у ћ у ј е

 

ПОЗИВ  бр.  ЈН 1.3.9.Р/2020

за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности радова

Чишћење канала, шибља, растиња и пропуста за одвод

атмосферских падавина

 

 1. Наручилац Општинска управа Општине Александровац позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуду за Чишћење канала, шибља, растиња и пропуста за одвод атмосферских падавина, под условима из овог позива и конкурсне документације за предметну јавну набавку.
 2. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности.
 3. Предмет јавне набавке:Чишћење канала, шибља, растиња и пропуста за одвод атмосферских падавина.
 4. Радови се изводе на територији општине Александровац.
 5. Назив односно ознака из општег речника јавних набавки:

            45233141-Радови на одржавању путева.

 

 

 1. Право учешћа у поступку имају сва заинтересована правна и физичка лица која испуњавају обавезне услове из члана 75. став 1. Закона о јавним набавкама, и додатне услове који су у складу са чланом 76. став 2. Закона о јавним набавкама прецизирани конкурсном документацијом.
 2. Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. и члана 76. Закона о јавним набавкама, понуђач доказује достављањем доказа (Изјава) који су у складу са законом прецизирани и наведени у конкурсној документацији за предметну јавну набавку.
 3. Заинтересована лица могу извршити увид и преузети конкурсну документацију у просторијама Општинске управе Општине Александровац, на адреси: ул. Јаше Петровића, бр.26, 37230 Александровац, сваког радног дана од 08.00 до 14.00 часова. Увид и преузимање конкурсне документације може се вршити сво време док тече рок за подношење понуда. Преузимање конкурсне документације може се извршити и са Портала Управе за јавне набавке.
 4. Рок за подношење понуда је 12  дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке, до 10.00 часова последњег дана рока. Уколико рок истиче на дан који је нерадни или на дан који је државни празник, као последњи дан рока сматраће се први следећи радни дан до 10.00 часова.
 5. Понуде поднете по истеку датума и сата одређених у овом позиву, сматраће се неблаговременим и биће по окончању поступка отварања понуда, враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.

 

 1. Понуде се достављају у затвореној коверти поштом или лично на адресу наручиоца, са назнаком „НЕ ОТВАРАТИПонуда за јавну набавку бр. ЈН 3.9./2020–Чишћење канала, шибља, растиња и пропуста за одвод атмосферских падавина. На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. Понуда са варијантама није дозвољена.
 2. Јавно отварање понуда обавиће се последњег дана истека рока за пријем понуда, у 00 часова, на адреси Наручиоца из тачке 8. овог позива. О отварању понуда се сачињава записник, сагласно члану 104. Закона о јавним набавкама.
 3. Право учешћа на отварању понуда имају овлашћени представници понуђача, што ће доказати предајом потписаног и овереног пуномоћја у оригиналу. Факсови и фотокопије се неће уважити.
 4. Избор најповољнијег понуђача извршиће се на основу критеријума „најнижа понуђена цена“ без ПДВ-а. Одлука о избору најповољније понуде биће донета најкасније у року од 10 дана од дана отварања понуда.
 5. Наручилац задржава право да одустане од доделе уговора за предметну јавну набавку, уколико се измене околности под којима је покренут поступак јавне набавке, у случају пријема неисправних, неодговарајућих и неприхватљивих понуда или одустане из било ког другог разлога.
 6. Сва додатна објашњења у вези увида и преузимања конкурсне документације за јавну набавку која је предмет овог позива могу се добити на телефон: 037/ 3751 145. Особа за контакт: Ивљанин Светлана.

 

 

 

Комисија за ЈН 1.3.9.Р/2020,

   Синиша Младеновић

   Светлана Ивљанин

    Мирјана Пауновић

 

KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

 

           d

Print Friendly, PDF & Email