«

»

јул 22

Позив за прикупљање понуда јавне набавке мале вредности

На основу члана 55., став 1. тачка 2. и члана 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ број 124/2012) и Одлуке o покретању поступка

Месна заједница Горња Злегиња  , упућује

 

П О З И В

за прикупљање понуда у  поступку јавне набавке мале вредности радова:  Кровопокривачки радови на дому културе у Горњој Злегињи

  Ред. Бр. ЈН 1/2015

 

 1. Наручилац: Месна заједница Горња Злегиња Општина Александровац , телефон/факс: 037/751-297, ПИБ 100366804, матични број 07100361, шифра делатности 8411, текући рачун број  840-2507645-28   код Управе за трезор.
 2. Врста поступка: јавна набавка мале вредности
 3. Предмет јавне набавке: Грађевински радови –Кровопокривачки радови на дому културе  .
 4. Услови учешћа: Право учешћа у поступку имају сви заинтересовани понуђачи који испуњавају обавезне услове из члана 75. Закона о јавним набавкама (“Сл. Гласник РС“ број 124/2012), о чему су дужни да пруже доказе утврђене у члану 77. истог Закона, а који ће бити ближе одређени у конкурсној документацији.

Докази о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона могу се доставити и у неовереним копијама.

 1. Понуде се припремају и подносе у складу са овим Позивом и конкурсном документацијом, на српском језику.
 2. Критеријум за оцењивање Понуда је: најнижа понуђена цена.
 3. Преузимање конкурсне документације – Понуђач може извршити преузимањем са Портала Управе за јавне набавке, са сајта општина Александровац – aleksandrovac .rs или ће му, на његов захтев, Наручилац у року од два дана од пријема истог, доставити конкурсну документацију електронским путем.
 4. Понуде се подносе непосредно или путем поште . Рок за подношење понуда је 31. Јули 2015. Године до 12 часова.

Отварање понуда обавиће се јавно, исто дана у 12.15 часова у просторијама Општинске Управе општине Александровац , ул. Јаше Петровића бр. 26, 37230 Александровац.

Понуда са документацијом која се односи на услове подноси се у затвореној коверти са назнаком назива и адресе Понуђача и назива јавне набавке „Кровопокривачки радови на дому културе у Горњој Злегињи  – НЕ ОТВАРАЈ“, на адресу: Општинска Управа општине Александровац , ул. Јаше Петровића бр. 26, 37230 Александровац.

 1. Благовременом Понудом сматра се Понуда примљена од стране Наручиоца у року одређеном за подношење Понуде. Понуде које стигну код наручиоца после назначеног рока сматраће се неблаговременим и неотворене ће се вратити понуђачу.

 

 1. Понуда са варијантама није дозвољена.
 2. Одлука о избору најповољније Понуде биће донета у року од 10 дана од дана отварања Понуда.

 

 1. Особе за контакт: Александар Вучковић soaleker@ptt.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Print Friendly, PDF & Email