«

»

нов 26

Позив за достављање понуда

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Ул.Јаше Петровића, број 26
37230 Александровац
Број:404-268-1/2020
Датум:26.11.2020.године.
           

 

            На основу члана 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник  РС“, број 91/2019) и члана 45. Правилника о ближем уређивању поступака јавних набавки,

набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга,

број 020-509/2020 -01 од 13.11.2020.године, а у вези са обезбеђењем конкуренције у поступку спровођења поступка набавке радова-Реконструкција сталне поставке Завичајног музеја Жупе,

упућује се

 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

ЗА НАБАВКУ РАДОВА НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ-

Број 2Р/2020-Реконструкција сталне поставке Завичајног музеја Жупе

           

1.Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:

Општинска управа општине Александровац, улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,  www.aleksandrovac.rs, позива све заинтересоване привредне субјекте да припреме и поднесу понуде у складу са Позвом за подношење понуда.

2.Предмет набавке:

Реконструкција сталне поставке Завичајног музеја Жупе.

3.Врста Наручиоца:

Орган јединице локалне самоуправе.

4.Врста поступка набавке:

Набавка на коју се закон не примењује.

5.Врста предмета:

Радови.

6.Главна CPV ознака:

 4545000-радови на реконструкцији.

7.Место извршења радова:

Завичајни музеј Жупе, општина Александровац, улица  29. Новембар, број 95, 37230 Александровац.

8.Елементи понуде:

1)Јединичне и укупна цена радова-изражена  у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом.

 

2)Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања:

Без аванса, по испостављеним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним  на основу оверене грађевинске књиге  изведених радова и јединичних цена из понуде, и  потписом од стране надзора Наручиоца, уз важећу гаранцију  за добро извршење посла, у року  од 45 дана од дана пријема оверене ситуације.

            Плаћање се врши уплатом на рачун  Извођача радова.

3)Захтев у погледу рока извођења радова:

Рок за извођење свих уговорених радова је 60 календарских дана од дана увођења у посао.  Надзорни орган уписује у грађевински дневник датум завршетка свих уговорених радова.

4)Захтев у погледу рока важења понуде:

            Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

 У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од   Понуђача  продужење рока важења понуде.

            Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати

понуду.

9.Техничко- технолошки елементи предмета радова: садржани су у Обрасцу структуре цена-

   Предмеру радова.

10.Привредни субјект у поступку предметне набавке мора испунити критеријуме за избор

     привредног субјекта, и то:

1)Услов да привредни субјект располаже пословним капацитетом (референце) за учешће у поступку предметне јавне набавке  тј. да је у претходној обрачунској години (2019) пре објављивања позива за подношење понуда остварио пословни приход по основу изведених радова на санацији и изградњи објеката у износу од минимум  1.500.000,00 динара без ПДВ-а.

2)Услов да привредни субјект има у власништву, односно да има право располагања техничким капацитетом за учешће у поступку предметне јавне набавке и то:

                        -камион-кипер мин. 2 тоне (1 ком)

                        -компресор (1 ком).

3)Услов да привредни субјект испуњава услове у погледу кадровских капацитета:

-најмање 1(једног) одговорног извођача радова са лиценцом 410 или 411 или 800 и

-најмање 5(пет) запослених или радно ангажованих лица по основу уговора која раде на пословима који су предмет јавне набавке;

Доказ: Фотокопија важеће лиценце издате од стране Инжењерске коморе Србије.

11.Да је привредни субјекат уписан у регистар привредних субјеката, судски регистар,

   професионални регистар или други одговарајући регистар, ако се такав регистар води у земљи

   у којој привредни субјекат има седиште (чл. 115. ст. 1. Закона).

 

12.Изабрани понуђач је дужан да достави:

Бланко сопствену меницу за добро извршење посла –Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку  закључења уговора , преда Наручиоцу бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту  мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –писмо, са назначеним износом у висини 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока  за коначно извршење. Ако се за време трајања уговора промене  рокови за извршење уговорне обавезе, важност бланко споствене менице за добро извршење посла мора  да се продужи. Поднето менично овлашћење –писмо не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Наручилац ће уновчити гарнацију за добро извршење посла  (меницу) у случају да Извођач радова  не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

13.Саставни део понуде: Образац 1, Образац 2, Образац 3. и Образац 4.

14.Критеријум за избор економски најповољније понуде је цена.

15.Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

     Понуду састављену према датом упутству доставити у затвореној коверти са назнаком:

     “Набавка радова на коју се закон не примењује, број 2Р/2020-Реконструкција сталне

     поставке Завичајног музеја Жупа-не отварати“, до 11.00 часова , дана 03.12.2020.године, 

     лично или  путем поште на адресу: Општинска управа општине Александровац, улица Јаше

     Петровића,  број 26, 37230 Александровац. На полеђини коверте привредни субјекти су

     обавезни да назначе назив, седиште, адресу и особу за контакт. Привредни субјект  може да

     поднесе само једну понуду.  Понуду доставити на српском језику.

16.Место, време и начин отварања понуда:

     Поступак отварања понуда одржаће се дана 03.12.2020.године у 11.30 часова у пословним

     просторијама Општинске управе општине Александровац, улица Јаше Петровића, број 26.

     С обзиром да је у питању набавка на коју се Закон не примењује, јавног отварања понуда

     неће бити. Извештај  о спроведеном поступку привредни субјекти могу добити на њихову

     иницијативу. Обавештење о закљученом уговору биће објављено на  интернет страници

     наручиоца. 

     Сва додатна обавештења у вези са овим позивом могу се добити на телефон 037/3554-556.

      Контакт: Мирјана Миленковић.

 

                                                                                                            Начелник Општинске управе,

                                                                                                            _________________________

                                                                                                            Милан Минић, дипл.правник

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА

Print Friendly, PDF & Email