«

»

авг 29

Одлука о обустави поступка за набавку 3У/2023 ЗА ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ

ОПШТИНСКА УПРАВА

Број:404-222-7/2023

Датум:25.08.2023.године

АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

На основу члана 147.Закона о јавним набавкама(“Сл.гласник”,број 91/19),став1.тачка 8.,Наручилац  доноси одлуку о обустави поступка набавке број.3У/2023

                                                      ОДЛУКУ  О ОБУСТАВИ  ПОСТУПКА

                                           За набавку  3У/2023 ЗА ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ

1.Општинска управа општине Александровац ул.Јаше Петовића број 26,Александровац,обуставља поступак набавке услуга бр.3У/2023 Наручилац(чланови комисије) је установио,да је цена услуга без ПДВ-а код обе понуде  већа, у односу на процењену вредност Наручиоца.

                                                                         ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наручилац је дана 16.08.2023.године објавио позив за подношење понуда за предметну набавку услуга на три адресе потенцијалних понуђача и објавио позив на званичном сајту општине Александровац.

Процењена вредност набавке услуга је 520.000,00 динара без ПДВ-а.

Поступак отварања понуда спроведен је у просторији општинске управе Александровац,ул.Јаше Петровића бр.26,Александровац,са почетком у 11 часова.

До истека рока за подношење понуда,дана 25.08.2023.године до 11 часова на адресу Наручиоца благовремено је стигло 2 (две) понуде,и то:

  1. .Геодетска радња“ГП-геометри“,ул.Београдска бр.26,Врњачка Бања, код Наручиоца заведена под бројем 404-222-2/2023.

2.Биро за геодетске и пословно-техничке услуге”Гео Жупа”ул.29.новембра бр.21,37230 Александровац, код Наручиоца заведена под бројем 404-222-3/2023.

На основу члана 147.Закона о јавним набавкама(“Сл.гласник”,број 91/19),став 1.тачка 8.везано за овај поступак набавке,одлука је донета као у изреци.

 

                                                                                                            Одговорно лице Наручиоца

                                                                                                                      Милан Минић,дипл.правник

Print Friendly, PDF & Email