«

»

авг 29

Oбавештење о закљученом уговору за набавку број 15Д/2023

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ

ОПШТИНСКА УПРАВА

Број:404-225-7/2023

Датум:29.08.2023.године

АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

  (набавка број 15Д/2023)

 

Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Добра

 

Опис предмета набавке:Набавка и испорука поклон пакета за ученике првог разреда у школској 2023/2024.години

Ознака и назив из Општег речника набавке:18530000-поклони и награде

Процењена вредност: 250.000,00 динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност: 248.452,00 динара без ПДВ-а,односно 284.162,50 динара са ПДВ-ом.

 

Критеријум за доделу Уговора:најнижа понуђена цена.

Позив за достављање понуде и Образац понуде упућени су дана 18.08.2023.године на три адресе привредних субјеката и то:

1.Производња канцеларијских предмета од папира”Termax-duo“,Бојан Голубовић,пр,Стањево бр.бб,Александровац;

2.Књижара“Јован Јовановић Змај“Марко Сарић, пр,ул.Књегиње Милице,бр.3 локал 33,Трстеник;

3.СТК радња“Нина“,Слободанка Стојановић,пр,ул.Крањевачка,бр.бб,Врњачка Бања.

и објављени на интернет страници Општине Александровац www.aleksandrovac.rs јавне набавке и набавке.

Број примљених понуда: 1 понуда.

Подаци о подносиоцима понуде:

-Производња канцеларијских предмета од папира”Termax-duo“,Бојан Голубовић,пр,Стањево бр.бб,Александровац;

Основни подаци о добављачу добара: .Производња канцеларијских предмета од папира”Termax-duo“,Бојан Голубовић,пр,Стањево бр.бб,Александровац; ПИБ:108646900,МБ:63598976,за понуду број 15Д/2022 од 18.08.2023.године која је заведена код Наручиоца под бројем 404-225-2/2023 дана 22.08.2023.године.

Print Friendly, PDF & Email