«

»

феб 02

ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОГРАМА И ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ЗА 2018. ГОДИНУ

            На основу члана 52 Закона о локалној самоуправи (,, Службени гласник РС“ број 129/07 и 83/2014), члана 62. Статута општине Александровац  (,, Службени лист општине Александровац“ број: 7/08,1/12, 13/12, 3/13 ,11/16 и 4/17) и члана 4 Правилника о поступку и начину расподеле средстава намењених удружењима грађана, традиционалним верским заједницама и другим невладиним организацијама (“Сл. лист општине Александровац“ број 1/2010 , 5/2015 и 15/2016) и на основу спроведеног Конкурсу за расподелу средстава удружењима грађана за 2018. годину број 401-2635/2017 од 25. децембра 2017. године, на предлог Комисије за спровођење наведеног конкурса образоване решењем Начелника општинске управе Александровац број 020-388/2017-01 од 20.12.2018. године,

            Начелник општинске управе општине Александровац доноси:

 

ОДЛУКУ

О ИЗБОРУ ПРОГРАМА И ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ЗА 2018. ГОДИНУ

 

Средства буџета општине Александровац у 2018. години предвиђена Одлуком о буџету општине Александровац (,, Службени лист општине Александровац“ број: 11/17 од 11.12.2017. године), планирана у Разделу 5 Општинска управа:

1.1 Програм 11 Социјална и дечија заштита

-ПА/П Подршка социо-хуманитарним организацијама

-ПА/П Верске и остале услуге заједнице

1.2 Програм 13 Развој културе и информисања – услуге културе

Економска класификација 481-дотације невладиним организацијама , функционална класификација  090, 820,840, позиција 97, 102 и 109 (суфинансирање програма по основу јавног конкурса), за финансирање/суфинансирање пројеката/програма удружења грађана од јавног интереса, додељује се и то:

 • У оквиру програма 11

1.1.1  ПА/П Подршка социо-хуманитарним организацијама

 1. “Удружење мултипле склерозе Расинског округа, Крушевац за суфинансирање  програма  ,,План активности Удружење мултипле склерозе Расинског округа  за 2018. годину“   у износу од  99.600,00 динара
 2. Друштву за помоћ ментално недовољно развијеним особама Александровац износ од 375.538,00 динара за суфинансирање програма  “ Дневни центар за очување и унапређење менталног здравља“.
 3. Општинско удружење бораца НОР-а Александровац за суфинансирање програма  ,,Помоћ, лечење, статусна питања и борачко инвалидска заштита бораца и ратних војних инвалида“, у износу од 844.862,00 динара.
 4. Удружењу грађанки и грађана “Ж као жена и као Жупа “ , за суфинансирање програма  ,,Превенција и помоћ женама у ситуацији насиља“ , у износу од 100.000,00 динара.
 5. Коло српских сестара месни одбор Александровац за суфинансирање програма  ,,Обилазак сеоских школа (посебно сиромашне деце, без родитеља и деце ометене у развоју)“, у износу од 80.000,00 динара

 

1.1.2 ПА/П Верске и остале услуге заједнице

 1. Српској православној цркви – Епархији Крушевачкој – црквеној општини Горњи Ступањ, храм “Свети Врачеви “ за суфинансирање програма  ,, Учвршћивање зидова са завршном фазом анкерисања“ у износу од 300.000,00 динара.
 2. Српској православној цркави – Епархији Крушевачкој – црквеној општини Великоврбничкој “:

            2.1 за суфинансирање програма Иконописање цркве св. Николе у Врбници у износу  од  200.000,00 динара

2.2 за суфинансирање програма Завршетак грубих радова на црквеној кући у Лаћиследу  у износу  од  200.000,00 динара

2.3 за суфинансирање програма  Поплочавање порте и платоа за културна дешавања при храму св. Романа у Мрмошу у износу  од  100.000,00 динара

2.4 за суфинансирање програма Наставак започетог фрескописања храма Светог Саве у Дашници  у износу  од  200.000,00 динара

 1. Српској православној цркави – Епархији Крушевачкој – црквеној општини Александровац за суфинансирање програма радови на унутрашњој декорацији са подом од камена и мермера и мермерним парапетом у износу од 1.000.000,00 динара

 

1.2  У оквиру Програма 13 – Развој културе и информисања – услуге културе

 

 1. Културно-уметничко друштво ,,Жупа“ Александровац , за суфинансирање програма “Учествовање на манифестацијама које се обележавају у току године“ у износу од 000,00 динара .
 2. Културно уметничком друштву ,,ГРОЗД“ Александровац“ за суфинансирање програма: “Окупљање  младих и одраслих и њихово организовање у очувању традиционалне песме, игре, обичаја и језика Срба “ у износу од 000,00 динара .
 3. Културно просветној заједници  ,,Жупа“   за суфинансирање програма “ Подстицаји културном и уметничком стваралаштву, неговању и унапређењу традиционалних културних наслеђа , добара и баштине и развој аматерског стваралаштва од јавног интереса грађана општине Александровац  “ у износу од 000.000,00 динара.
 4. Удружење грађана ,,ЧАКЦВРЧАК“ за суфинансирање програма ,,Свако може нешто- креативно-едукативне радиониоце за децу и њихове родитеље“ у износу од 000,00 динара
 5. Удружењу ,,Домовина“   за суфинансирање пројекта  “ Оснаживање културно- туристичких потенцијала локалне заједнице “ у износу 000,00 динара.

 

2) На основу ове Одлуке са удружењима којима се одобравају средства буџета општине за финансирање односно суфинансирање пројеката/програма у 2018. години, биће закључен уговор којим ће се регулисати међусобна права и обавезе даваоца и примаоца средстава буџета општине Александровац.

 

3) Не прихвата се програм и одбија се пријава за финансирање/суфинансирање програма/пројеката Удружења  резервних војних старешина општине Александровац у области подршка социо-хуманитарним организацијама  из разлога што програм  није у складу са условима и сврхом конкурса  за финансирање средствима буџета,  јер с обзиром на регистар  делатности, не припада ни једној од области за коју је расписан конкурс.

 

 

4) Одбацују се као непотпуне и неблаговремене  пријаве за финансирање/суфинансирање програма/пројеката удружења које нису поднете у складу са Конкурсом – непотпуна документација:

 

 • Српска православна цркава – Епархија Крушевачка – црквена општина Станишинци, Плоча није доставила уредно попуњене обрасце за пријаву, као ни одлуку надлежног органа – благослов
 • Српска православна цркава – Епархија Крушевачка – црквена општина Трнавци пријаву на конкурс поднела је дана 12. јануара 2018. године, дакле након завршетка Конкурса

 

 • Српска православна цркава – Епархија Крушевачка – манастир Ваведења Пресвете Богородице у Дренчи пријаву на конкурс поднела је дана 12. јануара 2018. године, дакле након завршетка Конкурса – неблаговремена пријава, и то без одлуке надлежног органа – благослова – непотпуна пријава
 • Културно уметничко друштво “ Расина – Ботурићи пријаву на конкурс доставило је 10. јануара 2018. године, дакле након завршетка Конкурса – неблаговремена пријава

 

5)  За износе нераспоређених средстава и то у областима:

–  У области верске и остале услуге заједнице износ од 1.000.000,00 динара

– У области очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа добара и баштине износ од 50.000,00 динара

    Конкурс ће бити поновљен.

 

6) Ову одлуку објавити у ,,Службеном листу оптине Александровац“ и на интернет порталу општине Александровац.

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

I  Број: 401-2635/2017-01 од 30. јануара 2018. године

 

 

Начелник

    Општинске управе

       Иван Новаковић

 

ОДЛУКА 

Print Friendly, PDF & Email