«

»

мар 27

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА за јавну набавку мале вредности услуга  број ЈН 1.2.10.У/2018

Република Србија
ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА  УПРАВА
ул.  Јаше Петровића, број 26,
37230 Александровац
Број: 404-55-9/2018
Датум: 27.03.2018.године 
 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-55-8/2018 од  26.03.2018.године, Начелник Општинске  управе  Општине  Александровац   доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку мале вредности услуга

 број ЈН 1.2.10.У/2018

 

1.Уговор за јавну набавку мале  вредности услуга број  ЈН1.2.10.У/2018-Одржавање уличне расвете, додељује се понуђачу: С.Т.З.Р. Муња плусл.Крушевачка, бр.43/3,

37230 Александровац,  број понуде  Понуђача 01/2018 од 23.03.2018. године,  број понуде  код  наручиоца  404-55-6/2018 од 23.03.2018.године.

 

2.Ову  Одлуку  у  року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

 

            Наручилац је дана 26.02.2018. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности услуга број 404-55-1/2018.

            Позив за подношење  понуда  број 404-55-4/2018 од  13.03.2018.године објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 13.03.2018.године.

            Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број 404-55-7/2018 од  23.03.2018.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број  404-55-8/2018 од  26.03.2018.године.

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

 

1)Предмет јавне набавке су добра-Одржавање уличне расвете.

   -Позив за подношење понуда  број 404-55-4/2018 од  13.03.2018.године објављен је на  Порталу Управе  за јавне набавке дана 13.03.2018.године.

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића,

број 26 у  Александровцу  дана 23.03.2018.године са почетком у 11:00 часова, од стране Комисије за јавну  набавку формиране Решењем Наручиоца број 404-55-2/2018 од  26.02.2018.године.

 

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:……………………………….1.250.000,00 динара.

 

3)Основни подаци о понуђачима

   У року за подношење понуда Наручиоцу је достављена једна благовремена понуда.

       Број под којим је понуда заведена        Назив понуђача

   -404-55-6/2018 од 23.03.2018.године,       -С.Т.З.Р. “Муња плус “

                                                                        ул. Крушевачка, број 43/3, 37230 Александровац

   Неблаговремених понуда није било.   

                                                                                       

4)Прегледом достављених понуда Комисија је утврдила следеће:

   4.1. Наручиоцу је  достављена једна  благовремена понуда чија је понуђена цена: 

Ред. број Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Понуђена цена

без ПДВ износа

 у динарима

1. број  Наручиоца:

404-55-6/2018 од 23.03.2018.год.

број Понуђача:

01/2018 од 23.03.2018.године

С.Т.З.Р. “Муња плус “

ул. Крушевачка, број 43/3,

37230 Александровац

 

1.032.000,00

      4.2.Понуђач је доставио следеће обрасце и доказе о испуњености услова за учешће у поступку:

Понуђач С.Т.З.Р. “Муња плус “ ул. Крушевачка, број 43/3, 37230 Александровац
Доказ
Обавезни услови ДА
Додатни услови ДА

     4.3.Достављена понуда не садржи ни  један од 5 наведених разлога по основу члана 106. Закона о  јавним набавкама (“Службени гласник РС, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) за одбијање  достављене понуде.

    4.4.Достављена понуда је у складу са чланом 3. тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама

         благовремена, одговарајућа и  прихватљива.

 

5)Начин примене методологије доделе  бодова:

    -Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

 

6)Рангирање понуда

       С обзиром да је Наручиоцу достављена  једна  благовремена, одговарајућа и прихватљива  понуда,  Наручилац је на основу  критеријума најнижа понуђена цена  формирао следећу  ранг листу:

   Ранг листа:

Ред

бр.

Назив понуђача Понуђена цена

 без ПДВ-а (РСД)

 

1. С.Т.З.Р. “Муња плус “, ул.Крушевачка, број 43/3, 37230 Александровац 1.032.000,00

            Комисија констатује да је понуда број Наручиоца  404-55-6/2018 од 23.03.2018.године,

понуђача  С.Т.З.Р. “Муња плус“, ул. Крушевачка, бр. 43/3, 37230 Александровац, број 01/2018 од

23.03.2018.године   најповољнија.

 

7)Назив, односно име Понуђача чија је понуда најповољнија:

      Комисија предлаже одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи уговор  о набавци  услуга за набавку број ЈН 1.2.10.У/2018- Одржавање уличне расвете са понуђачем:

 

       –С.Т.З.Р. Муња плус ‘, ул. Крушевачка, бр. 43/3, 37230 Александровац

       -за укупну понуђену цену без ПДВ-а:……………………………………………..1.032.000,00 динара,

       -ПДВ износ 20%:…………………………………………………………………………………206.400,00 динара,

       -укупна понуђена цена са ПДВ-ом:………………………………………………..1.238.400,00 динара.

 

-Начин плаћања:

     Наручилац ће плаћање извршених услуга извршити најкасније у року од 45 дана од дана достављања рачуна-фактуре Наручиоцу од стране Извршиоца услуге, а у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл. гласник РС“, бр.119/2012).

-Рок извршења услуга је од дана закључења уговора односно увођења Извршиоца услуге у посао до краја 2018.године по потреби и позиву Наручиоца. Рок отклањања неправилности на инсталацијама јавног осветљења је најдуже 24 часа од момента пријаве квара од стране Наручиоца, осим за неисправност за чије су отклањање задужена друга лица или организације.  

 -Рок важења понуде износи 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда.

 

        Одговорно лице Наручиоца   Начелник  Општинске  управе  Општине   Александровац прихватио је предлог  Комисије за јавну набавку и на основу законског овлашћења је донео Одлуку о додели уговора за јавну набавку мале  вредности услуга, број ЈН 1.2.10.У/2018-Одржавање уличне расвете, којом се уговор о јавној набавци за понуду  број 01/2018 од 23.03.2018.године

(број Наручиоца 404-55-6/2018 од 23.03.2018.године), додељује Понуђачу:

С.Т.З.Р. Муња плус ‘, ул. Крушевачка, бр. 43/3, 37230 Александровац

            

УПУТСТВО  О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 5 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу а копија се истовремено доставља Реепубличкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број

840-30678845-06, у износу од 60.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним  набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

 

Доставити:

1.Порталу УЈН у року од 3 дана

   од  дана доношења,           

2.Начелнику Општинске управе,                                                                           

3.Архиви,                                                                                          

                                                                                                            Начелник, 

            Општинске управе

Иван Новаковић, дипл. правник

Print Friendly, PDF & Email