«

»

мај 07

Oдлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности радова  број ЈН 1.3.9.Р/2018 – Санација деформисаних делова коловоза

Република Србија
ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА  УПРАВА
ул.  Јаше Петровића, број 26,
37230 Александровац
Број: 404-84-12/2018
Датум:07.05.2018.године 

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-84-11/2018 од  04.05.2018.године, Начелник Општинске  управе  Општине  Александровац   доноси:

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку мале вредности радови

 број ЈН 1.3.9.Р/2018

 

1.Уговор за јавну набавку мале  вредности радови  број  ЈН 1.3.9.Р/2018- Санација деформисаних делова коловоза,  додељује се:   

-Групи понуђача:

                  -С.З.Р.  БЕТОН СТИЛ РАЦА РАДОВАН МИЈАТОВИЋ ПР, АЛЕКСАНДРОВАЦ,

                    ул. Крушевица бб, 37230 Александровац  и

                 -П.Т.Г.П. “САБА БЕЛЧА“ Д.О.О. ПРЕШЕВО, ул. Салвадора Аљендеа 22, 17523 Прешево,

 број понуде  Понуђача  86-4  од  30.04.2018.године,   број понуде  код  Наручиоца 404-84-6/2018 од  03.05.2018.године.

2.Ову  Одлуку  у  року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

 

            Наручилац је дана  29.03.2018. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности  радова број 404-84-1/2018.

            Позив за подношење  понуда  број 404-84-4/2018 од 23.04.2018.године објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 23.04.2018.године.

            Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број

404-84-10/2018 од  03.05.2018.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број  404-84-11/2018 од  04.05.2018.године.

 

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

1)Предмет јавне набавке су радови-Санација деформисаних делова коловоза.

   -Позив за подношење понуда  број  404-84-4/2018 од 23.04.2018.године објављен је на Порталу  Управе  за јавне набавке дана 23.04.2018.године.

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића, број 26 у Александровцу дана 03.05.2018.године са почетком у 11:00 часова, од стране Комисије за јавну  набавку формиране Решењем  Наручиоца  број 404-84-2/2018 од  29.03.2018.године.

 

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:…………………………………………………4.166.667,00 динара.

 

3)Основни подаци о понуђачима

   У року за подношење понуда Наручиоцу  су достављене  2 (две)  благовремене  понуде.

 

       Број под којим је понуда заведена          Назив понуђача

-404-84-6/2018  од  03.05.2018.године,        -Група понуђача:

 -С.З.Р.  БЕТОН СТИЛ

РАЦА РАДОВАН МИЈАТОВИЋ ПР, АЛЕКСАНДРОВАЦ, ул. Крушевица бб, 37230 Александровац  и

-П.Т.Г.П. “САБА БЕЛЧА“ Д.О.О. ПРЕШЕВО, ул. Салвадора                     Аљендеа 22, 17523 Прешево.

 

-404-84-7/2018  од  03.05.2018.године,        -“Мирас-Б“ д.о.о. ул. Лесеновци, бб, 37230 Александровац.

 

  Неблаговремених понуда није било.            

                                                             

4)Прегледом достављених понуда Комисија је утврдила следеће:

 

   4.1. Наручиоцу су  достављене две (2) благовремене  понуде  чија је понуђена цена: 

Ред. број Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Понуђена цена

без ПДВ износа

 у динарима

1. број  Наручиоца:

404-84-6/2018

од 03.05.2018.год.

број Понуђача:

86-4 од 30.04.2018. год.

Група понуђача:

 -С.З.Р.  БЕТОН СТИЛ

РАЦА РАДОВАН МИЈАТОВИЋ ПР, АЛЕКСАНДРОВАЦ, ул. Крушевица бб, 37230 Александровац  и

-П.Т.Г.П. “САБА БЕЛЧА“ Д.О.О. ПРЕШЕВО, ул. Салвадора                     Аљендеа 22, 17523 Прешево.

 

3.985.567,50
2. број  Наручиоца:

404-84-7/2018

 од 03.05.2018.год.

број Понуђача:

19  од 30.04.2018.године

“Мирас-Б“ д.о.о.

Лесновци, бб

37230 Александровац

4.138.050,00

   

    4.2.Достава образаца и доказа о испуњености услова за учешће у поступку:

          Сви понуђачи су доставили потребне обрасце и доказе о испуњености  обавезних и додатних 

          услова.

 

    4.3.Достављене понуде број: 404-84-6/2018  од  03.05.2018.године, Групе понуђача:

         -С.З.Р.  БЕТОН СТИЛ, РАЦА РАДОВАН МИЈАТОВИЋ ПР, АЛЕКСАНДРОВАЦ, ул. Крушевица бб, 

          37230 Александровац  и -П.Т.Г.П. “САБА БЕЛЧА“ Д.О.О. ПРЕШЕВО, ул. Салвадора Аљендеа 22,

          17523 Прешево и  404-84-7/2018  од  03.05.2018.године Понуђача  “Мирас-Б“ д.о.о., Лесеновци, бб,

          37230 Александровац не садрже ни  један од 5 наведених разлога  по основу члана 106. Закона о

          јавним набавкама (“Службени гласник РС, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) за одбијање

          достављених понуда.

 

     4.4.Достављене  понуде су у складу са чланом 3. тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама:

          Понуде су благовремене, одговарајуће и  прихватљиве.

 

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

 

6)Рангирање понуда

       С обзиром да су Наручиоцу достављене 2 благовремене, одговарајуће и прихватљиве понуде,

    Наручилац је на основу примене критеријума најнижа понуђена цена  формирао следећу  ранг листу:

   Ранг листа:

Ред. бр. Назив понуђача Понуђена цена

 без ПДВ-а (РСД)

1. Група понуђача: -С.З.Р.  БЕТОН СТИЛ

РАЦА РАДОВАН МИЈАТОВИЋ ПР, АЛЕКСАНДРОВАЦ, ул. Крушевица бб, 37230 Александровац  и -П.Т.Г.П. “САБА БЕЛЧА“ Д.О.О. ПРЕШЕВО,

ул. Салвадора Аљендеа 22, 17523 Прешево

3.985.567,50
2. “Мирас-Б“ д.о.о. Лесновци, бб, 37230 Александровац 4.138.050,00

            Комисија  констатује да је понуда  број  404-84-6/2018 од 03.05.2018. године,

Групе понуђача:  -С.З.Р.  БЕТОН СТИЛ РАЦА РАДОВАН МИЈАТОВИЋ ПР, АЛЕКСАНДРОВАЦ,

ул. Крушевица бб, 37230 Александровац  и -П.Т.Г.П. “САБА БЕЛЧА“ Д.О.О. ПРЕШЕВО, ул. Салвадора Аљендеа 22, 17523 Прешево, број Понуђача 86-4  од  30.04.2018.године најповољнија.

 

7)Назив, односно име Понуђача чија је понуда најповољнија:

      Комисија предлаже одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи уговор за Санацију деформисаних делова коловоза, број ЈН 1.3.9.Р/2018  са:

    –Групом понуђача:

                  -С.З.Р.  БЕТОН СТИЛ РАЦА РАДОВАН МИЈАТОВИЋ ПР, АЛЕКСАНДРОВАЦ,

                    ул. Крушевица бб, 37230 Александровац  и

                 -П.Т.Г.П. “САБА БЕЛЧА“ Д.О.О. ПРЕШЕВО, ул. Салвадора Аљендеа 22, 17523 Прешево,

       -за укупну понуђену цену без ПДВ-а:……………………………………………………………3.985.567,50 динара,

       -ПДВ износ 20%:……………………………………………………………………………………………….797.114,50 динара,

       -укупна понуђена цена са ПДВ-ом:……………………………………………………………….4.782.681,00 динара.

 

-Начин плаћања:Плаћање ће се извршити на рачун Извођача радова у  року од 45 дана од дана испостављања месечних и  окончане ситуације о изведеним радовима.

Рок извођења радова  је: 45  и словима (четрдесетпет) календарских дана  рачунајући од дана увођења у посао.

 

        Одговорно лице Наручиоца   Начелник  Општинске  управе  Општине   Александровац прихватио  је предлог  Комисије за јавну набавку и на основу законског овлашћења је донео Одлуку о додели уговора за јавну набавку мале  вредности радова, број ЈН 1.3.9.Р/2018- Санација деформисаних делова коловоза, којом се уговор о јавној набавци за понуду  број  86-4 од 30.04.2018.године (број Наручиоца 404-84-6/2018 од 03.05.2018.године), додељује:

             -Групи понуђача:

                   -С.З.Р.  БЕТОН СТИЛ РАЦА РАДОВАН МИЈАТОВИЋ ПР, АЛЕКСАНДРОВАЦ,

                     ул. Крушевица бб, 37230 Александровац  и

                   -П.Т.Г.П. “САБА БЕЛЧА“ Д.О.О. ПРЕШЕВО, ул. Салвадора Аљендеа 22, 17523 Прешево.

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 5 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06, у износу од 60.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним  набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

 

Начелник,          

 Општинске управе               

Иван Новаковић, дипл. правник

Print Friendly, PDF & Email