«

»

мај 17

Одлука о додели уговора за јавну набавку ЈН 1.1.4.Д/2019 – Набавка, уградња и одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације

Република Србија
ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА  УПРАВА
ул.  Јаше Петровића, број 26,
37230 Александровац
Број: 404-13220/2019
Датум:17.05.2019.године 
 

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-132-19/2019  од 16.05.2019.године, Начелник Општинске  управе  Општине  Александровац   доноси:

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку мале вредности добара

 број ЈН 1.1.4.Д/2019

 

1.Уговор за јавну набавку мале  вредности добара  број  ЈН 1.1.4.Д/2019 Набавка, уградња и одржавање

   вертикалне саобраћајне сигнализације, додељује се:

“МГ СИГНАЛ СИСТЕМ“ д.о.о.  ул. Београдска, бр. 19,  36000 Краљево, 

   број понуде Понуђача 20/2019 од 04.05.2019.год,  број понуде  код  наручиоца 404-132-11/2019

   од 07.05.2019.године.

2.Ову  Одлуку  у  року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

 

            Наручилац је дана 16.04.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности  добара,  број 404-132-1/2019.

            Позив за подношење  понуда  број 404-132-4/2019 од  22.04.2019.године објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 22.04.2019.године.

            Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број

404-132-13/2019  од 07.05.2019.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број  404-132-19/2019 од  16.05.2019.године.

 

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

1)Предмет јавне набавке су добра- Набавка, уградња и одржавање вертикалне саобраћајне

                                                              сигнализације.

   -Позив за подношење понуда  број  404-132-4/2019 од 22.04.2019.године објављен је на Порталу  

    Управе за јавне набавке дана 22.04.2019.године.

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића, број 26 у

    Александровцу дана 07.05.2019.године са почетком у 13:00 часова, од стране Комисије за јавну

    набавку формиране Решењем  Наручиоца  број 404-132-2/2019 од  16.04.2019.године.

 

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:…………………………………………………..1.250.000,00 динара.

 

3)Основни подаци о понуђачима

   У року за подношење понуда Наручиоцу  је достављена једна  благовремена  понуда.

    Број под којим је понуда заведена                         Назив понуђача

        -404-132-11/2019  од  07.05.2019.год            – “МГ СИГНАЛ СИСТЕМ“ д.о.о.

                   ул. Београдска, бр. 19,  36000 Краљево; 

 

   Неблаговремених понуда није било.         

                                                                           

4)Прегледом достављених понуда Комисија је утврдила следеће:

   4.1. Наручиоцу  је  достављена једна  благовремена  понуда  чија је понуђена цена: 

 

Редбр. Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Понуђена

цена

без ПДВ износа

у динарима

1. Бр.  Наручиоца:404-132-11/2019

од 07.05.2019.год.

бр.Понуђача:20/2019 од 04.05.2019. год.

“МГ СИГНАЛ СИСТЕМ“ д.о.о.

ул. Београдска, бр. 19, 

36000 Краљево

1.149.100,00

   

    4.2.Понуђач је доставио обрасце и доказе о испуњености услова за учешће у поступку:

          Понуђач је доставио потребне обрасце и доказе о испуњености  обавезних и додатних  услова.

    4.3.Достављена понуда број: 404-132-11/2019 од 07.05.2019.год, “МГ СИГНАЛ СИСТЕМ“ д.о.о.

          ул. Београдска, бр. 19,  36000 Краљево, не садржи ни  један од 5 наведених разлога  по основу

          члана 106. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) за

           одбијање  достављене понуде.

    4.4.Достављена понуда у складу са чланом 3. тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама

          је  благовремена, одговарајућа  и  прихватљива.

 

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

 

6)Рангирање понуда

       С обзиром да је Наручиоцу достављена 1 (једна) благовремена, одговарајућа  и прихватљива понуда,

    Наручилац је на основу примене критеријума најнижа понуђена цена  формирао следећу  ранг листу:

   Ранг листа:

Ред. бр. Назив понуђача Понуђена цена

 без ПДВ-а (РСД)

1. “МГ СИГНАЛ СИСТЕМ“ д.о.о. ул. Београдска, бр. 19,  36000 Краљево 1.149.100,00

            Комисија  констатује да је понуда  Наручиоца број   404-132-11/2019 од 07.05.2019. године,

понуђача  “МГ СИГНАЛ СИСТЕМ“ д.о.о. ул. Београдска, бр. 19,  36000 Краљево, број Понуђача

20/2019 од 04.05.2019.године најповољнија.

 

7)Назив, односно име Понуђача чија је понуда најповољнија:

      Комисија предлаже одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи уговор о набавци, уградњи и одржавању вертикалне саобраћајне сигнализације, број ЈН 1.1.4.Д/2019  са понуђачем:

 

       – “МГ СИГНАЛ СИСТЕМ“ д.о.о.  ул. Београдска, бр. 19,  36000 Краљево,

       -за укупну понуђену цену без ПДВ-а:………………………………………………..………....1.149.100,00 динара,

       -ПДВ износ 20%:……………………………………………………………………………………………….229.820,00 динара,

       -укупна понуђена цена са ПДВ-ом:…………………………………………………………..…..1.378.920,00 динара.

 

Набавка, уградња и одржавање вертикалне  саобраћајне  сигнализације  обухватају  набавку саобраћајних знакова, радове на постављају нових саобраћајних знакова, демонтажу постојећих саобраћајних знакова и постављање нових и све друге пратеће радове и  трошкове за реализацију ове јавне набавке.

            Радови се изводе на локалним ( општинским) путевима у Александровцу  према налогу надзорног органа у условима одвијања саобраћаја. Саобраћајни знаци се постављају у складу са Законом о јавним путевима и Законом о безбедности саобраћаја на путевима. Извођач је дужан да током извођења радова обезбеди безбедно одвијање саобраћаја у складу са Законом о јавни путевима, Законом о безбедности саобраћаја и преузима потпуну материјалну и кривичну одговорност за непоштовање прописа из области безбедности саобраћаја и евентуалне последице.

Извођач преузима обавезу доследног поштовања општих и специфичних правила заштите на раду при извођењу радова.

            Цене из понуде и приложене Спецификације (предмера и предрачуна) су фиксне и неће се мењати током реализације уговора. У цену су урачунати и трошкови допремања до места уградње.

            Квалитет радова мора бити по прописаним и важећим стандардима, техничким нормама и правилима струке у Републици Србији. Добављач је у обавези да за испоручени материјал достави атест.

-Рок извршења 

            Рок извршења  је од дана закључења уговора односно увођења Добављача  у посао, сукцесивно до краја 2019. године по потреби и позиву Наручиоца. На позив Наручиоца Добављач је дужан да у року од 48 сати дође и изведе радове по налогу Наручиоца.

-Начин плаћања

            Наручилац ће плаћање изведених радова  извршити на основу  испостављене ситуације од стране Извођача радова, а најкасније у року од 45 дана, од дана достављања ситуације  Наручиоцу у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама  (“Сл. гласник РС“, бр.119/2012).

-Гарантни рок

            За уграђену вертикалну саобраћајну сигнализацију Извођач гарантује у року у коме је дао гаранцију њен произвођач према атесту који се предаје Наручиоцу.  

 

        Одговорно лице Наручиоца   Начелник  Општинске  управе  Општине   Александровац прихватио је предлог  Комисије за јавну набавку и на основу законског овлашћења је донео Одлуку о додели уговора за јавну набавку мале  вредности добара, број ЈН 1.1.4.Д/2019-Набавка, уградња и одржавање веретикалне саобраћајне сигнализације  којом се уговор о јавној набавци за понуду  број  20/2019  од  04.05.2019.године  (број Наручиоца 404-132-11/2019  од  07.05.2019.године),  додељује Понуђачу:

 

 “МГ СИГНАЛ СИСТЕМ“ д.о.о.  ул. Београдска, бр. 19,  36000 Краљево.

 

 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 5 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06, у износу од 60.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним  набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

                                                                                    

Начелник, 

Општинске управе

Иван Новаковић, дипл. правник

                                                                                                                                                                       

Print Friendly, PDF & Email