«

»

мар 14

Oдлука о додели уговора за јавну набавку број ЈН 1.3.6.Р /2019 – Насипање локалних путева

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
37230 Александровац
ул. Јаше Петровића, број 26
Број: 404-46-12/2019
Датум:14.03.2019.године
 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-46-11/2019 од 13.03.2019.године,  Начелник Општинске управе Општине   Александровац  доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку велике  вредности радова

 број ЈН 1.3.6.Р /2019

 

1.Уговор за јавну набавку велике   вредности радова  број ЈН 1.3.6.Р/2019-Насипање локалних

   путева,  додељује се понуђачу

С.З.Р. “БЕТОН СТИЛ РАЦА РАДОВАН МИЈАТОВИЋ“ ПР,

АЛЕКСАНДРОВАЦ, ул. Крушевица, бб, 37230 Александровац,   

    број понуде  47-03  од  06.03.2019. год,  број понуде  код  наручиоца  404-46-6/2019 од

    11.03.2019.године.

 

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне

   набавке.

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

 

            Наручилац је дана 05.02.2019. године донео  Одлуку о покретању поступка јавне набавке велике вредности радова број 404-46-1/2019.

            Позив за подношење  понуда  број 404-46-4/2019 од  08.02.2019.године објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 08.02.2019.године и на Порталу “Службеног гласника РС“ дана 12.02.2019. године.

            Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број 404-46-10/2019 од  11.03.2019.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број 404-46-11/2019 од  13.03.2019.године.

 

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

1)Предмет јавне набавке су радови-Насипање локалних путева.

   -Позив за подношење понуда  број  404-46-4/2019 од 08.02.2019.године објављен је на Порталу  Управе

     за јавне набавке дана 08.02.2019.године и на Порталу “Службеног гласника РС“,  дана 12.02.2019.год.

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића, број 26 у

    Александровцу дана 11.03.2019.године са почетком у 11:00 часова, од стране Комисије за јавну  

    набавку формиране Решењем  Наручиоца  број 404-46-2/2019  од  05.02.2019.године.

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:………………………………………………8.333.333,00 динара.

3)Основни подаци о понуђачима:

Број под којим је понуда заведена Назив понуђача

 

404-46-6/2019  од  11.03.2019.године С.З.Р. “БЕТОН СТИЛ РАЦА РАДОВАН МИЈАТОВИЋ“ ПР, АЛЕКСАНДРОВАЦ,ул. Крушевица, бб, 37230 Александровац
404-46-7/2019  од  11.03.2019.године “Мирас-Б“ д.о.о. Лесеновци бб, 37230 Александровац

 

  

   Неблаговремених понуда није било.         

                                                    

4)Прегледом достављених понуда Комисија је утврдила следеће:

   4.1. Наручиоцу су  достављене  2 (две) благовремене  понуде: 

         Понуђене цене су:

Ред. број Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Понуђена цена без ПДВ износа  у динарима
1. број  Наручиоца:

404-46-6/2019

од 11.03.2019.год.

број Понуђача: 47-03 

од 06.03.2019. год.

С.З.Р. “БЕТОН СТИЛ РАЦА РАДОВАН МИЈАТОВИЋ“ ПР, АЛЕКСАНДРОВАЦ,

ул. Крушевица, бб,

37230 Александровац

 

5.854.000,00

2. број  Наручиоца:

404-46-7/2019

 од 11.03.2019.год.

број Понуђача:11 од 04.03.2019.год.

“Мирас-Б“ д.о.о.

Лесеновци бб, 37230 Александровац

 

 

 

7.139.400,00

 4.2.Достава образаца и доказа о испуњености услова за учешће у поступку:

      Понуђачи су доставили потребне обрасце и доказе о испуњености  обавезних и додатних  услова.

 4.3.Достављене понуде број:404-46-6/2019 од 11.03.2019.год. (заводни број Понуђача 47-03 од

       06.03.2019. год), Понуђача С.З.Р. “БЕТОН СТИЛ РАЦА РАДОВАН МИЈАТОВИЋ“ ПР,

       АЛЕКСАНДРОВАЦ, ул. Крушевица, бб, 37230 Александровац  и 404-46-7/2019 од 11.03.2019.год.

       (заводни број Понуђача 11 од 04.03.2019.год) Понуђача “Мирас-Б“ д.о.о.Лесеновци бб, 37230

       Александровац не садрже ни један од 5 наведених разлога  по основу члана 106. Закона  о јавним

       набавкама (“Службени гласник РС, бр. 124/2012, 14/2015 и  68/2015) за одбијање  достављених

       понуда.

 4.4.Достављене  понуде су у складу са чланом 3. тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама:

         Понуде су благовремене, одговарајуће и  прихватљиве.

 

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

  

6)Рангирање понуда

       С обзиром да су Наручиоцу достављене 2(две) благовремене, одговарајуће и прихватљиве  понуде, Наручилац је на основу  критеријума најнижа понуђена цена  формирао следећу  ранг листу:

   Ранг листа:

Ред.

бр

Назив понуђача Укупна понуђена цена

без ПДВ-а (РСД)

1. С.З.Р. “БЕТОН СТИЛ РАЦА РАДОВАН МИЈАТОВИЋ“ ПР, АЛЕКСАНДРОВАЦ,

ул. Крушевица, бб,

37230 Александровац

5.854.000,00
2. “Мирас-Б“ д.о.о.

Лесеновци бб, 37230 Александровац

7.139.400,00

   Комисија  констатује да је понуда  број  404-46-6/2019 од 11.03.2019. године, Понуђача  

С.З.Р. “БЕТОН СТИЛ РАЦА РАДОВАН МИЈАТОВИЋ“ ПР, АЛЕКСАНДРОВАЦ, ул. Крушевица, бб,

37230 Александровац,  број Понуђача 47-03  од 06.03.2019.године најповољнија.

 

7)Назив, односно име Понуђача чија је понуда најповољнија:

    Комисија предлаже одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи уговор за

    Насипање локалних путева,  број ЈН 1.3.6.Р/2019  са Понуђачем:

       –С.З.Р. “БЕТОН СТИЛ РАЦА РАДОВАН МИЈАТОВИЋ“ ПР, АЛЕКСАНДРОВАЦ,

         ул. Крушевица, бб, 37230 Александровац,

       -за укупну понуђену цену без ПДВ-а:………………………………………………………......5.854.000,00 динара,

       -ПДВ износ 20%:…………………………………………………………………………………………….1.170.800,00динара,

       -укупна понуђена цена са ПДВ-ом:…………………………………………………………......7.024.800,00 динара.

 

       -Начин плаћања:У року од 45 календарских дана од дана испостављања месечних и окончане

        ситуације  о изведеним  радовима.

       -Рок извођења радова је до 31.12.2019. године.

      -Рок важења понуде износи 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда.

 

        Одговорно лице Наручиоца  Начелник  Општинске управе  Општине Александровац  прихватио  је предлог  Комисије за јавну набавку велике вредности радова и на основу законског овлашћења је донео Одлуку о додели уговора за јавну набавку велике  вредности радова, број ЈН 1.3.6.Р/2019-Насипање локалних путева, којом се уговор о јавној набавци за понуду број 47-03  од 06.03.2019.године (број Наручиоца  404-46-6/2019 од  11.03.2019.године), додељује Понуђачу:

   

С.З.Р. “БЕТОН СТИЛ РАЦА РАДОВАН МИЈАТОВИЋ“ ПР, АЛЕКСАНДРОВАЦ. 

 

УПУТСТВО  О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 10 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06, у износу од 120.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

 

                                                                      

Начелник  Општинске управе,

Иван Новаковић, дипл.правник

Print Friendly, PDF & Email