«

»

јул 04

Одлука о додели уговора за јавну набавку број ЈН 1.3.12.Р /2019 – Санација градских улица (Крушевица, Мала Ракља 1 и 2, Старци и Стањево пољана)

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
3 7 2 3 0   А л е к с а н д р о в а ц
ул. Јаше Петровића, број 26
Број: 404-160-20/2019
Датум:04.07.2019.године
 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-160-19/2019 од  02.07.2019.године,  Начелник Општинске управе Општине   Александровац  доноси:

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку велике  вредности радова

 број ЈН 1.3.12.Р /2019

 

1.Уговор за јавну набавку велике   вредности радова  број  ЈН 1.3.12.Р/2019Санација градских улица

   (Крушевица, Мала Ракља 1 и 2, Старци и Стањево пољана),  додељује се понуђачу:

С.З.Р. “БЕТОН СТИЛ РАЦА РАДОВАН МИЈАТОВИЋ“ ПР, Александровац,

Крушевица, бб, 37230 Александровац,

    број понуде  154-6  од  04.06.2019.год,  број понуде  код  наручиоца  404-160-13/2019 од  19.06.2019.год.

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

            Наручилац је дана 09.05.2019. године донео  Одлуку о покретању поступка јавне набавке велике вредности радова број 404-160-1/2019.

            Позив за подношење  понуда  број 404-160-4/2019 од  15.05.2019.године објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 15.05.2019.године и на Порталу “Службеног гласника РС“ дана 24.05.2019. године.

            Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број 404-160-18/2019 од  19.06.2019.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број 404-160-19/2019 од  02.07.2019.године.

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:          

1)Предмет јавне набавке су радови- Санација  градских улица (Крушевица, Мала Ракља

   1и 2, Старци и Стањево пољана), редни број 1.3.12.Р/2019.

   -Позив за подношење понуда  број  404-160-4/2019 од 15.05.2019.године објављен је на Порталу

    Управе за јавне набавке дана 15.05.2019.године и на Порталу “Службеног гласника РС“, дана

    24.05.2019.године.

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића, број 26 у

    Александровцу дана 19.06.2019.године са почетком у 11:00 часова, од стране Комисије за јавну  

    набавку формиране Решењем  Наручиоца  број 404-160-2/2019  од  09.05.2019.године.

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:…………………………………………………11.287.500,00 динара.

3)Основни подаци о понуђачима:         

Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача
404-160-12/2019 од 19.06.2019.год. “МЕТАЛПЛАСТ-ПАВЛОВИЋ“ Д.О.О.Ђуревац-Блаце
404-160-13/2019 од 19.06.2019.год. С.З.Р. “БЕТОН СТИЛ РАЦА РАДОВАН МИЈАТОВИЋ“ ПР, Александровац, Крушевица, бб, 37230 Александровац
404-160-14/2019 од 19.06.2019.год. “Мирас-Б“ д.о.о, Лесеновци бб, 37230 Александровац

 Неблаговремених понуда није било.                                                     

4)Прегледом достављених понуда Комисија је утврдила следеће:

   4.1. Наручиоцу су  достављене  3 (три) благовремене  понуде:

         Понуђене цене су:

Ред. број Број под којим је

понуда заведена

Назив или шифра понуђача Понуђена цена без ПДВ износа

у динарима

1. број  Наручиоца:

404-160-12/2019 од 19.06.2019.год.

број Понуђача:

19-06/19 од 19.06.2019.год.

“МЕТАЛПЛАСТ-ПАВЛОВИЋ“Д.О.О.

ЂУРЕВАЦ-БЛАЦЕ

11.259.720,00
2. број  Наручиоца:

404-160-13/2019  од 19.06.2019.год.

број Понуђача:

154-6 од 04.06.2019.год.

С.З.Р. “БЕТОН СТИЛ РАЦА РАДОВАН МИЈАТОВИЋ“ ПР, Александровац, Крушевица, бб, 37230 Александровац 10.933.630,00

 

3. број  Наручиоца:

404-160-14/2019  од 19.06.2019.год.

број Понуђача:

59 од 19.06.2019.год.

“Мирас-Б“ д.о.о, Лесеновци бб, 37230 Александровац 11.247.910,00

4.2.Достава образаца и доказа о испуњености услова за учешће у поступку:

      Понуђачи су доставили потребне обрасце и доказе о испуњености  обавезних и додатних  услова.

4.3.Достављене понуде број: 404-160-12/2019 од 19.06.2019.године (број Понуђача: 19-06/19 од

      19.06.2019.године), Понуђача “МЕТАЛПЛАСТ-ПАВЛОВИЋ“Д.О.О.ЂУРЕВАЦ-БЛАЦЕ,

      404-160-13/2019 од 19.06.2019.године (број Понуђача: 154-6 од 04.06.2019.године) Понуђача

      С.З.Р. “БЕТОН СТИЛ РАЦА РАДОВАН МИЈАТОВИЋ“ ПР, Александровац, Крушевица, бб,

     37230 Александровац и 404-160-14/2019 од 19.06.2019.године (број Понуђача: 59 од 19.06.2019.године)

     Понуђача “Мирас-Б“ д.о.о. Лесеновци, 37230 Александровац не садрже ни  један од 5 наведених

     разлога  по основу члана 106.Закона  о јавним набавкама (“Службени гласник РС,  бр. 124/2012,

     14/2015 и  68/2015) за  одбијање  достављених  понуда.

 4.4.Достављене  понуде су у складу са чланом 3. тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама:

         Понуде су благовремене, одговарајуће и  прихватљиве.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

    Број бодова за наведени критеријум  ће се израчунавати на следећи начин:

    Број бодова за понуђену цену:Код овог критеријума упоређиваће се укупна цена радова без ПДВ-а

    из   понуде међу појединачним понудама.                                                                                             

    Могућ број  бодова код овог критеријума је од 0-100 бодова.                                                         

    Бодови по овом критеријуму израчунавају се по обрасцу:                                                                  

    Број бодова= 100 х најнижа понуђена цена на тендеру / цена конкретног понуђача.     

6)Рангирање понуда

       С обзиром да су Наручиоцу достављене 3 (три) благовремене, одговарајуће и прихватљиве  понуде, Наручилац је на основу  критеријума најнижа понуђена цена  формирао следећу  ранг листу:

   Ранг листа:

Ред.

Бр.

Назив понуђача Укупна понуђена цена

без ПДВ-а (РСД)

Број бодова
1. С.З.Р. “БЕТОН СТИЛ РАЦА РАДОВАН МИЈАТОВИЋ“ ПР, Александровац, Крушевица, бб,

37230 Александровац

10.933.630,00 100 х 10.933.630,00/10.933.630,00=100
2. “Мирас-Б“ д.о.о, Лесеновци бб, 37230 Александровац 11.247.910,00 100 х 10.933.630,00/ 11.247.910,00=97,20
3. “МЕТАЛПЛАСТ-ПАВЛОВИЋ“ Д.О.О.

ЂУРЕВАЦ-БЛАЦЕ

11.259.720,00 100 х 10.933.630,00/ 11.259.720,00=97,10

            Комисија  констатује да је понуда  број  404-160-13/2019 од 19.06.2019. године, Понуђача

С.З.Р. “БЕТОН СТИЛ РАЦА РАДОВАН МИЈАТОВИЋ“ ПР, Александровац, Крушевица, бб, 37230 Александровац, број Понуђача 154-6 од 04.06.2019.год.  најповољнија.

7)Назив, односно име Понуђача чија је понуда најповољнија:

      Комисија предлаже одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи

  уговор за Санацију  градских улица (Крушевица, Мала Ракља 1и 2, Старци и Стањево

  пољана), редни број 1.3.12.Р/2019, са Понуђачем:

С.З.Р. “БЕТОН СТИЛ РАЦА РАДОВАН МИЈАТОВИЋ“ ПР, Александровац,

Крушевица, бб, 37230 Александровац,

       -за укупну понуђену цену без ПДВ-а:………………………………………………………......10.933.630,00 динара,

       -ПДВ износ 20%:………………………………………………………………………………………………2.186.726,00 динара,

       -укупна понуђена цена са ПДВ-ом:…………………………………………………………....…13.120.356,00 динара.

     

      Начин плаћања: У року од 45 календарских дана од дана испостављања месечних и окончане

        ситуације  о изведеним  радовима.

      -Рок извођења радова је: 60 и словима (шездесет) календарских дана   рачунајући од дана увођења

        у посао (максимално може бити 60 (шездесет) календарских дана).    

      –Рок важења понуде износи 90 (деведесет) дана од дана отварања понуда.

      Гарантни  рок  за  квалитет изведених  радова је 2 године (минимум 2 године) од дана завршетка

        свих радова и предаје окончане ситуације. 

                       

        Одговорно лице Наручиоца  Начелник  Општинске управе  Општине Александровац  прихватио  је предлог  Комисије за јавну набавку велике вредности  радова и на основу законског овлашћења је донео Одлуку о додели уговора за јавну набавку велике  вредности радова, број ЈН 1.3.12.Р/2019-Санација  градских улица (Крушевица, Мала Ракља 1 и 2, Старци и Стањево пољана), којом се уговор о јавној набавци за понуду број 154-6 од 04.06.2019.године (број Наручиоца  404-160-13/2019 од  19.06.2019.год.), додељује Понуђачу:

   

-С.З.Р. “БЕТОН СТИЛ РАЦА РАДОВАН МИЈАТОВИЋ“ ПР, Александровац,

Крушевица, бб, 37230 Александровац.

 

УПУТСТВО  О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 10 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06, у износу од 120.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

 

                                                                      

 Начелник  Општинске управе,

 Иван Новаковић, дипл.правник

Print Friendly, PDF & Email