«

»

феб 18

Одлука о додели уговора за јавну набавку број ЈН 1.2.4.У/2019 -Услуге дневног боравка деце, младих и одраслих особа са сметњама у развоју

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
37230  А л е к с а н д р о в а ц
ул. Јаше Петровића, број 26
Број: 404-409/2019
Датум:18.02.2019.године

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-40-8/2019 од 13.02.2019.године, Начелник  Општинске управе  Општине   Александровац  доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку мале  вредности услуга

 број ЈН 1.2.4.У/2019

 

1.Уговор за јавну набавку мале   вредности услуга  број ЈН 1.2.4.У/2019 Услуге  дневног боравка

 деце, младих  и одраслих особа са сметњама у развоју,  додељује се:

   -Друштву за помоћ ментално недовољно развијеним особама општине 

  Александровац, ул. Јаше Петровића, бр.18г, 37230 Александровац;      

бр. понуде 11/2019 од  06.02.2019. године,  број понуде  код  наручиоца 404-40-6/2019 од 06.02.2019.год.

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

 

            Наручилац је дана 31.01.2019. године донео  Одлуку о покретању поступка јавне набавке велике вредности  услуга број 404-40-1/2019.

            Позив за подношење  понуда  број 404-40-4/2019 од  04.02.2019.године објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 04.02.2019.године.

            Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број 404-40-7/2019 од  12.02.2019.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број 404-40-8/2019 од  13.02.2018.године.

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

1)Предмет јавне набавке су услуге- Услуге  дневног боравка деце, младих и одраслих особа са

    сметњама у развоју.

   -Позив за подношење понуда  број 404-40-4/2019 од  04.02.2019.године објављен је на 

     Порталу  Управе   за јавне набавке дана 04.02.2019.године.

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића,

    број 26 у  Александровцу  дана  12.02.2019.године са почетком у 12:00 часова, од стране

    Комисије за јавну  набавку формиране Решењем Наручиоца број  404-40-2/2019 од  

    31.01.2019.године.

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:………………………………8.000.000,00 динара.

3)Основни подаци о понуђачима

   У року за подношење понуда Наручиоцу је достављена 1 (једна)  благовремена  понуда.

   Број под којим је понуда заведена            Назив понуђача

    404-40-6/2019 од 06.02.2019.год,           Друштво за помоћ ментално недовољно развијеним

                                                                      особама општине Александровац,

           ул. Јаше Петровића, бр.18г, 37230 Александровац                                                            

Неблаговремених  понуда  није  било.                                                                     

4)Прегледом достављене понуде Комисија је утврдила следеће:

   4.1. Наручиоцу  је  достављена једна  благовремена  понудa  чија је понуђена цена: 

 

Ред. Бр.

 

 

Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Број корисн

ика

Цена услуге месечно

без ПДВ-а

Укупна цена услуге за све кориснике

за период важења уговора без ПДВ-а

1. број  Наручиоца:

404-40-6/2019 од 06.02.2019.год.

број Понуђача:

11/2019 од  06.02.2019. год.

Друштво за помоћ ментално недовољно развијеним особама општине Александровац, ул. Јаше Петровића, бр.18г, 37230 Александровац 29 999.000,00 7.992.000,00
Укупно  999.000,00 7.992.000,00

 

У цену урачунати све могуће трошкове које би понуђач могао да има.

Цена се исказује без ПДВ, сходно члану 25. Закона о порезу на додату вредност (,,Сл.Гласник РС“бр. 84/04, 86/04-испр., 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14-усклађени дин.изн. 64/14-др.закон, 142/14, 5/16- усклађени дин.изн.108/16 и 7/17- усклађени дин.изн.).

Рок важења понуде: 30 (тридесет)  дана од дана отварања понуда.

(не  краћи од 30 дана од дана отварања понуда)

Број корисника: 29.
Време пружања услуге: Услуга дневног боравка, биће доступна  осам сати дневно пет радних дана у недељи
Место пружања услуге

 

Пружање услуга дневног боравка предвиђено је на подручју насељеног места Александровац у објекту који испуњава заједничке минималне стандарде у погледу: локације, приступачности прилаза објекту, доступности јавном превозу, простора,  прикључених инсталација, опреме и друго у складу са Правилником о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите (,,Службени гласник РС” број 42/2013)
Рок и начин плаћања: Наручилац ће вршити плаћање у року до 15 дана од дана пријема исправног рачуна, који испоставља пружалац услуге  на основу документа којим је потврђено извршење услуге.
Фактурисање/издавање рачуна: Фактурисање ће се вршити до 05-ог у текућем месецу за претходни месец.

Рачун ће бити достављен наручиоцу у року који не може бити дужи од 5 дана од дана издавања.

 

 4.2.Достава тражених образаца и доказа о испуњености услова за учешће у поступку:

        Понуђач је доставио тражену документацију, попуњене, оверене и потписане потребне обрасце као доказ о испуњености услова за учествовање у јавној набавци.

      Понуда је у складу са чланом 3. Тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама благовремена,  одговарајућа и  прихватљива.

5)Начин примене методологије доделе  бодова:

    -Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.   

6)Рангирање понуда

       С обзиром да је Наручиоцу достављена једна благовремена, одговарајућа и прихватљива  понуда, Наручилац је на основу  критеријума најнижа понуђена цена  формирао следећу  ранг листу:

   Ранг листа:

Ред. Бр.

 

 

Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Број корисн

ика

Цена услуге месечно

без ПДВ-а

Укупна цена услуге за све кориснике

за период важења уговора без ПДВ-а

1. број  Наручиоца:

404-40-6/2019 од 06.02.2019.год.

број Понуђача:

11/2019 од  06.02.2019. год.

Друштво за помоћ ментално недовољно развијеним особама општине Александровац, ул. Јаше Петровића, бр.18г, 37230 Александровац 29 999.000,00 7.992.000,00

         Комисија констатује да је понуда број Наручиоца  404-40-6/2019 од 06.02.2019.године, понуђача Друштво за помоћ ментално недовољно развијеним особама општине Александровац, ул. Јаше Петровића, бр.18г, 37230 Александровац, број 11/2019 од 06.02.2019.године најповољнија.

7)Назив, односно име Понуђача чија је понуда најповољнија:

      Комисија  предлаже  одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи уговор   о набавци  услуга  за набавку број ЈН 1.2.4.У/2019- Услуге  дневног боравка деце, младих и одраслих особа са  сметњама у развоју  са понуђачем:

-Друштво за помоћ ментално недовољно развијеним особама општине 

  Александровац, ул. Јаше Петровића, бр.18г, 37230 Александровац;                  

Цена услуга дневног боравка деце са сметњама у развоју:

 

Цена услуге месечно

без ПДВ-а

999.000,00
Укупна цена услуге за све кориснике

за период важења уговора без ПДВ-а

7.992.000,00

           

Услови понуде:

Рок важења понуде: 30 (тридесет)  дана од дана отварања понуда.

(не  краћи од 30 дана од дана отварања понуда)

Број корисника: 29.
Време пружања услуге: Услуга дневног боравка, биће доступна  осам сати дневно пет радних дана у недељи
Место пружања услуге

 

Пружање услуга дневног боравка предвиђено је на подручју насељеног места Александровац у објекту који испуњава заједничке минималне стандарде у погледу: локације, приступачности прилаза објекту, доступности јавном превозу, простора,  прикључених инсталација, опреме и друго у складу са Правилником о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите (,,Службени гласник РС” број 42/2013)
Рок и начин плаћања: Наручилац ће вршити плаћање у року до 15 дана од дана пријема исправног рачуна, који испоставља пружалац услуге  на основу документа којим је потврђено извршење услуге.
Фактурисање/издавање рачуна: Фактурисање ће се вршити до 05-ог у текућем месецу за претходни месец.

Рачун ће бити достављен наручиоцу у року који не може бити дужи од 5 дана од дана издавања.

                                                                                                                  

        Одговорно лице Наручиоца  Начелник  Општинске управе  Општине Александровац  прихватио  је предлог  Комисије за јавну набавку мале вредности услуга и на основу законског овлашћења је донео  Одлуку о додели уговора за јавну набавку мале  вредности услуга, број

ЈН 1.2.12.У/2019- Услуге  дневног боравка деце, младих и одраслих особа са  сметњама у развоју, којом се уговор о јавној набавци за понуду број 11/2019 од  06.02.2019. године (број Наручиоца  404-40-6/2019 од  06.02.2019.године), додељује:

 

-Друштву за помоћ ментално недовољно развијеним особама општине

      Александровац, ул. Јаше Петровића, бр.18г, 37230 Александровац.

   

  УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 5 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број

840-30678845-06, у износу од 60.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

 

 

                         

Начелник Општинске управе,  

Иван Новаковић, дипл.правник

Print Friendly, PDF & Email