«

»

феб 28

Одлука о додели уговора за јавну набавку  број ЈН 1.1.7.Д/2019 – Набавка потрошног материјала за одржавање уличне расвете

Република Србија
ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА  УПРАВА
ул.  Јаше Петровића, број 26,
37230 Александровац
Број: 404-5412/2019
Датум:28.02.2019.године 
 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-54-11/2019  од  27.02.2019.године, Начелник Општинске  управе  Општине  Александровац   доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку мале вредности добара

 број ЈН 1.1.7.Д/2019

 

1.Уговор за јавну набавку мале  вредности добара број  ЈН 1.1.7.Д/2019 Набавка потрошног материјала

   за одржавање уличне расвете, додељује се понуђачу:

ELEKTROTEHNA 92 ул. Цара Лазара, број 157, 37000 Крушевац,

   број понуде Понуђача 020 од 25.02.2019.год,  број понуде  код  наручиоца 404-54-8/2019

   од 25.02.2019.године.

 

2.Ову  Одлуку  у  року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

 

            Наручилац је дана 08.02.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара број 404-54-1/2019.

            Позив за подношење  понуда  број 404-54-4/2019 од  13.02.2019.године објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 13.02.2019.године.

            Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број

404-54-10/2019 од 25.02.2019.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број  404-54-11/2019 од  27.02.2019.године.

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

1)Предмет јавне набавке су добра-Набавка  потрошног материјала за одржавање уличне расвете.

   -Позив за подношење понуда  број  404-54-4/2019 од 13.02.2019.године објављен је на Порталу  Управе

    за јавне набавке дана 13.02.2019.године.

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића, број 26 у

    Александровцу дана 25.02.2019.године са почетком у 13:00 часова, од стране Комисије за јавну

    набавку формиране Решењем  Наручиоца  број 404-54-2/2019 од  08.02.2019.године.

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:…………………………………………………….833.333,00 динара.

3)Основни подаци о понуђачима

   У року за подношење понуда Наручиоцу  је достављено три  благовремене  понуде.

       Број под којим је понуда заведена          Назив понуђача

        -404-54-6/2019  од  22.02.2019.год.          – “ФЛУОЕЛЕКТРО“ Д.О.О, ул. Димитрија Туцовића, бр. 31,

                                                                               18000 Ниш;  

        Број под којим је понуда заведена         Назив понуђача

       -404-54-7/2019 од 25.02.2019.год.                      -“Elecom sistem“ d.o.o, ул. Владимира Поповића, бр. 26/3а,

                                                                               11070 Београд  и

 

        Број под којим је понуда заведена         Назив понуђача

       -404-54-8/2019 од  25.02.2019.год.        -“ELEKTROTEHNA 92“, ул. Цара Лазара, бр. 157,

                                                                               37000 Крушевац.

   Неблаговремених понуда није било.         

                                                                          

4)Прегледом достављених понуда Комисија је утврдила следеће:

   4.1. Наручиоцу  су  достављене три  благовремене  понуде  чија је понуђена цена:

Редбр. Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Понуђена

цена

без ПДВ износа

у динарима

1. Бр.  Наручиоца:404-54-6/2019

од 22.02.2019.год.

бр.Понуђача:0402/19 од 20.02.2019. год.

“ФЛУОЕЛЕКТРО“ Д.О.О,

ул. Димитрија Туцовића, бр. 31,                                                                               18000 Ниш

799.065,00
2. Бр.  Наручиоца:404-54-7/2019

 од 25.02.2019.год.

бр.Понуђача: 2502/19 од 25.02.2019.год.

“Elecom sistem“ d.o.o,

ул. Владимира Поповића, бр. 26/3а,                                                                               11070 Београд

799.463,00
3. Бр.  Наручиоца:404-54-8/2019

 од 25.02.2019.год.

бр. Понуђача:020 од 25.02.2019.године

“ELEKTROTEHNA 92“,

ул. Цара Лазара, бр. 157,                                                                               37000 Крушевац

794.670,00

    4.2.Понуђачи су доставили обрасце и доказе о испуњености услова за учешће у поступку:

    Сви понуђачи су доставили потребне обрасце и доказе о испуњености  обавезних и додатних  услова.

    4.3.Достављене понуде број: 404-54-6/2019  од 22.02.2019.год, “ФЛУОЕЛЕКТРО“ Д.О.О,ул. Димитрија

    Туцовића, бр. 31, 18000 Ниш;  404-54-7/2019 од 25.02.2019.год,  “Elecom sistem“ d.o.o, ул. Владимира

    Поповића, бр. 26/3а, 11070 Београд и 404-54-8/2019 од 25.02.2019.год, “ELEKTROTEHNA 92“, ул. Цара 

    Лазара, бр. 157, 37000 Крушевац не садрже ни  један од 5 наведених разлога  по основу члана 106.

    Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) за одбијање

    достављених понуда.

    4.4.Све 3 (три) достављене понуде у складу са чланом 3. тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама

    су  благовремене, одговарајуће  и  прихватљиве.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

6)Рангирање понуда

       С обзиром да су Наручиоцу достављене 3 (три) благовремене, одговарајуће и прихватљиве понуде,

    Наручилац је на основу примене критеријума најнижа понуђена цена  формирао следећу  ранг листу:

   Ранг листа:

Ред. бр. Назив понуђача Понуђена цена

 без ПДВ-а (РСД)

1. “ELEKTROTEHNA 92“, ул. Цара Лазара, бр. 157,  37000  Крушевац 794.670,00
2. “ФЛУОЕЛЕКТРО“ Д.О.О, ул. Димитрија Туцовића, бр. 31,18000 Ниш 799.065,00
3. “Elecom sistem“ d.o.o, ул. Владимира Поповића, бр. 26/3а, 11070 Београд 799.463,00

            Комисија  констатује да је понуда  Наручиоца број   404-54-8/2019 од 25.02.2019. године,

понуђача  “ELEKTROTEHNA 92“, ул. Цара Лазара, бр. 157,  37000  Крушевац, број Понуђача  020 од 25.02.2019.године најповољнија.

7)Назив, односно име Понуђача чија је понуда најповољнија:

      Комисија предлаже одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи уговор о набавци потрошног материјала за одржавање уличне расвете, број ЈН 1.1.7.Д/2019  са понуђачем:

 

       –ELEKTROTEHNA 92“, ул. Цара Лазара, бр. 157,  37000  Крушевац,

       -за укупну понуђену цену без ПДВ-а:………………………………………………………......794.670,00 динара,

       -ПДВ износ 20%:…………………………………………………………………………………………….158.934,00 динара,

       -укупна понуђена цена са ПДВ-ом:…………………………………………………………..…..953.604,00 динара.

 

 

-Начин плаћања: Плаћање ће се извршити на основу испостављене фактуре од стране понуђача који

  је  на основу одлуке  о додели уговора закључио уговор са Наручиоцем, а најкасније у року од 45 дана,

  од дана  достављања фактуре Наручиоцу у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза

  у комерцијалним  трансакцијама (“Сл. гласник РС“, бр.119/2012).

-Рок испоруке је сукцесивно до краја 2019. године по потреби и позиву Наручиоца, али не дуже од

 7 (седам) дана од дана упућивања захтева -требовања Наручиоца. Испорука ће се вршити одговарајућим

 возилом понуђача -на адресу седишта Општинске  управе Општине Александровац, на територији

 општине Александровац, а по налогу  Наручиоца. 

 

        Одговорно лице Наручиоца   Начелник  Општинске  управе  Општине   Александровац прихватио је предлог  Комисије за јавну набавку и на основу законског овлашћења је донео Одлуку о додели уговора за јавну набавку мале  вредности добара, број ЈН 1.1.7.Д/2019-Набавка потрошног материјала за одржавање уличне расвете, којом се уговор о јавној набавци за понуду  број 020  од 25.02.2019.године  (број Наручиоца 404-54-8/2019 од 25.02.2019.године), додељује Понуђачу:

 

ELEKTROTEHNA 92“, ул. Цара Лазара, бр. 157,  37000  Крушевац

 

            

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 5 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06, у износу од 60.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним  набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

 

                                                                                          

 Начелник, 

 Општинске управе

 Иван Новаковић, дипл. правник

Print Friendly, PDF & Email