«

»

дец 14

Oбавештење о закљученом уговору за набавку број 21У/2021

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-794-9/2021
Датум:14.12.2021.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 (набавка број 21У/2021)

 

Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Услуге

 

Опис предмета набавке:Геодетске услуге-поновни поступак

Ознака и назив из Општег речника набавке:71250000-геодетске услуге

Процењена вредност:999.999,00 динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност:999.075,00  динара без ПДВ-а,односно 1.198.890,00 динара са ПДВ-ом.

 

Критеријум за доделу Уговора:најнижа понуђена цена.

Позив за достављање понуде и Образац понуде упућени су дана 07.12.2021.године на три mail адресе привредних субјеката и то:

-geozupa@gmail.com

-geo.metar.ks@gmail.com

-urbandoo@ptt.rs

и објављени на интернет страници Општине Александровац www.aleksandrovac.rs јавне набавке и набавке.

Број примљених понуда: 3 понудe.

Подаци о подносиоцима понуда:

-Биро за геодетске и пословно техничке услуге„Геожупа“Момчило Ђорђевић пр,ул.29.новембра бр.21,Александровац,

-Предузеће за пројектовање,инжењеринг и консалтинг послове”Урбан”доо,ул.Миодрага Раћића бр.45,Крушевац,

-Агенција“Гео-метар“Јован Бркић пр,ул.Косанчићева бр.24,Крушевац.

Основни подаци о вршиоцу услуге: Биро за геодетске и пословно техничке услуге„Геожупа“Момчило Ђорђевић,пр,ул.29.новембра бр.21,Александровац,

ПИБ:100365889,МБ:51736460,за понуду број 21У/2021 од 13.12.2021.године која је заведена код Наручиоца под бројем 404-794-2/2021 дана 13.12.2021.године.

Print Friendly, PDF & Email