«

»

окт 03

Обавештење о закљученом уговору за набавку број 12У/2022

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-299-7/2022
Датум:03.10.2022.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 (набавка број 12У/2022)

 

Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Услуге

 

Опис предмета набавке:Услуге штампања

Ознака и назив из Општег речника набавке:79810000-услуге штампања

Процењена вредност:94.669,58  динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност:94.400,00 динара без ПДВ-а,односно 94.400,00 динара са ПДВ-ом.

 

Критеријум за доделу Уговора:најнижа понуђена цена.

Позив за достављање понуде и Образац понуде упућени су дана 27.09.2022.године на три адресе привредних субјеката и то:

-„Espy creative studio“ул.29.новембра бр.131,Александровац;

-СГРТ”Графички центар“ул.Крушевачка бр.22, Александровац;

-Фотокопирница“Тим Николић“ул.Др Милана Мирковића  бр.бб,Александровац.

и објављени на интернет страници Општине Александровац www.aleksandrovac.rs јавне набавке и набавке.

Број примљених понуда: 1 понуда.

Основни подаци о вршиоцу услуга:„Espy creative studio“Борис Пејић Пр,ул.29.новембра бр.131,Александровац;

ПИБ:109890244,МБ:64497855,за понуду број 12У/2022 од 30.09.2022.године која је заведена код Наручиоца под бројем 404-299-2/2022 дана 30.09.2022.године.

 

Print Friendly, PDF & Email