«

»

мај 11

Oбавештење о закљученом уговору за јавну набаку број 18У/2021

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-96-11/2021
Датум:11.05.2021.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

        (набавка број 18У/2021)

Број 404-96-10/2021

 

Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Услуге

 

Опис предмета набавке:Услуга израде сертификата о енергетским својствима објекта високоградње(енергетског пасоша) за Основну школу” Аца Алексић“у Плочи.

Ознака и назив из Општег речника набавке:71000000-архитектонске,грађевинске,инжењерске и инспекцијске услуге

 

Процењена вредност:70.000,00  динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност:26.400,00 динара без ПДВ-а,односно 31.680,00 динара са ПДВ-ом.

Критеријум за доделу Уговора:најнижа понуђена цена.

Позив за достављање понуде и Образац понуде упућени су дана 27.04.2021.године на три адресе привредних субјеката и то:

-„Архитект про“доо,ул.Трстеничка бр.23,Врњачка Бања;

-”Гасинг“доо,ул.Косанчићева бр.6, Крушевац;

-“Урбан про“ул.Видовданска бр.5,Крушевац.

и објављени на интернет страници Општине Александровац www.aleksandrovac.rs јавне набавке и набавке.

 

Број примљених понуда: 4 понуде.

 

Основни подаци о вршиоцу услуга:„Риз“доо,ул.Јаше Петровића бр.42,Александровац;

ПИБ:100363834,МБ:07692404,за понуду број 18У/2021 од 05.05.2021.године која је заведена код Наручиоца под бројем 404-96-4/2021 дана 05.05.2021.године.

Print Friendly, PDF & Email