«

»

јун 13

Oбавештење о закљученом уговору – ЈН 1.3.14.Р/2017.

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, бр. 26
Број:404-75-12/2017
Датум:13.06.2017.године
А л е к с а н д р о в а ц

 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)

 

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца:

    Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,

    soaleker@ptt.rs

2)Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-радови (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка радова- Санација локалних путева (Плеш-деон. Ерићи,

   Плоча-деон Чељићи и Рогавчина-деон. Пакленик), редни број 1.3.14.Р/2017.

Назив и ознака из општег речника набавке:ОРН: 45233120-радови на изградњи путева.  

4)Уговорена вредност добара: без ПДВ-а је:………………………………11.037.199,00  динара,

                                                       са ПДВ-ом је:……………………………..13.244.638,80 динара.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.

6)Број примљених понуда:1(једна).

7)Највиша и најнижа понуђена цена:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………….11.037.199,00  динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………..11.037.199,00  динара.

8)Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………….11.037.199,00  динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………..11.037.199,00   динара.

9)Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

    Извођач самостално извршава уговор без подизвођача.

10)Датум доношења одлуке о додели уговора је:02.06.2017.године.

11)Датум закључења уговора је:13.06.2017.године.

12)Основни подаци о Извођачу:

      Назив Извођача:“Мирас-Б“ д.о.о. Александровац,

      Адреса:Лесеновци, бб, 37230 Александровац,

      Матични број: 17344773,

      ПИБ: 100366966,

      Телефон:037 3 554 913.

13)Период важења уговора:до коначног испуњења међусобних обавеза Наручиоца и

     Извођача радова  дефинисаних уговором.  

14)Околности које представљају основ за измену уговора:

      Виша сила и случајности које се не могу предвидети.   

Print Friendly, PDF & Email