«

»

јун 26

Обавештење о закљученом уговору број  ЈН 1.3.35.Р/2019.Извођење радова према пројектној документацији за побољшање безбедности саобраћаја у градској ул. Др Милана Мирковића у Александровцу

Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
Ул. Јаше Петровића, бр. 26
37230 Александровац
Број: 404-135-13/2019
Датум:26.06.2019.године
E-maill aдреса: nabavke@aleksandrovac.rs
ПИБ:100369374
Матични број:07194838
Тел: 037-3751 145

 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца: Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац, e-mail: nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца: Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-радови (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка радова- Извођење радова према пројектној    

   документацији за побољшање безбедности саобраћаја у градској ул. Др Милана  

   Мирковића у Александровцу од ул. 29.новембар до раскрснице са  ул. Вукашина

   Тоскића–редни  број  ЈН 1.3.35.Р/2019.

   Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН: 45233141-радови на одржавању путева.

4)Уговорена вредност радова: без ПДВ-а је:……………………………………….2.998.670,40  динара,

                                                       са ПДВ-ом је:……………………………………….3.598.404,48  динара.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.

6)Број примљених понуда: 2 (две).

7)Највиша и најнижа понуђена цена:                                                        

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:………………………………………………3.313.205,20  динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:…………………………………………….2.998.670,40  динара.

8)Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:………………………………………………3.313.205,20  динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:…………………………………………….2.998.670,40  динара.

9)Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

    Пружалац  самостално извршава уговор без подизвођача.

10)Датум доношења одлуке о додели уговора је:13.06.2019.године.

11)Датум закључења уговора је: 24.06.2019.године.

12)Основни подаци о Извођачу радова:

     Назив  Извођача радова: “МИРАС-Б“ д.о.о. из Александровца, Адреса:Лесеновци, бб,      

     37230 Александровац,  Матични број:17344773, ПИБ:100366966.

13)Период важења уговора: до коначног испуњења међусобних обавеза Наручиоца и

     Извођача радова  дефинисаних уговором. 

14)Околности које представљају основ за измену уговора:

      Виша сила и случајности које се не могу предвидети.  

 

 Начелник Општинске управе

 Иван Новаковић, дипл.правник    

Print Friendly, PDF & Email