«

»

сеп 30

Обавештење о закљученом уговору број ЈН 1.1.8.Д/2019. – Набавка електричне енергије

Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
Ул. Јаше Петровића, бр. 26
37230 А л е к с а н д р о в а ц
Број: 404-232-22/2019
Датум:30.09.2019.године

 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

 

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца: Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац, e-mail: nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца: Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-добра (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка добара- Набавка електричне енергије-Општинска

    управа редни  број  ЈН 1.1.8.Д/2019.

   Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН:09310000-електрична енергија.

4)Уговорена вредност радова: без ПДВ-а је:…………………………………1.443.065,72 динара,

                                                       са ПДВ-ом је:………………………………………..1.732.001,41 динара.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.

6)Број примљених понуда: 2

7)Највиша и најнижа понуђена цена:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:…………………………………………………1.479.690,33 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………………….1.443.065,72 динара.

8)Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:…………………………………………………1.479.690,33 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………………….1.443.065,72 динара.

9)Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

    Снабдевач  самостално извршава уговор без подизвођача.

10)Датум доношења одлуке о додели уговора је: 17.09.2019.године.

11)Датум закључења уговора је: 25.09.2019.године.

12)Основни подаци о Снабдевачу:

     Назив  Снабдевача:

     ЈП ЕПС Београд, са седиштем у  Београду,

     Адреса: улица Балканска, број 13, 11000 Београд.  

     Матични број: 20053658, ПИБ: 103920327.  

13)Период важења уговора: до коначног испуњења међусобних обавеза Наручиоца и

     Испоручиоца  дефинисаних уговором. 

14)Околности које представљају основ за измену уговора:

     Виша сила и случајности које се не могу предвидети.

 

Начелник Општинске управе

 Иван Новаковић, дипл.правник    

Print Friendly, PDF & Email