«

»

сеп 28

Обавештење о закљученом уговору број 3У/2023

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-255-9/2023
Датум:28.09.2023.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ
 

 

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

  (набавка број 3У/2023)

 

Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

 

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Услуге

Опис предмета набавке:Геодетске услуге

Ознака и назив из Општег речника набавке:71250000-геодетске услуге

 

Процењена вредност:666.666,67  динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност: 582.000,00  динара без ПДВ-а,односно  698.400,00 динара са ПДВ-ом.

 

Критеријум за доделу Уговора:најнижа понуђена цена.

Позив за достављање понуде и Образац понуде упућени су дана 20.09.2023.године на три mail адресе привредних субјеката и то:

1.Биро за геодетске и пословно техничке услуге“Гео Жупа“geozupa@gmail.com“,ул.29.новембра бр.21,Александровац.

  1. Геодетска радња“ГП-геометри“geoperavb@gmail.com“,ул.Београдска бр.26,Врњачка Бања,

3.Биро за геодетске послове“Гео премер”geompremer@gmail.com ул.29.новембра бр.20,Александровац.

и објављени на интернет страници Општине Александровац www.aleksandrovac.rs јавне набавке и набавке.

Број примљених понуда: 3 понудe.

Подаци о подносиоцима понуда:

-Биро за геодетске и пословно техничке услуге“Гео Жупа“geozupa@gmail.com“,ул.29.новембра бр.21,Александровац.

-“Геософт“доо,geosoft@geosoft.rs,Владимира Томановића 9,Вождовац,Београд,

-Биро за геодетске послове“Гео премер”geompremer@gmail.com ул.29.новембра бр.20,Александровац.

Основни подаци о вршиоцу услуге: Биро за геодетске и пословно техничке услуге“Гео Жупа”Момчило Ђорђевић пр, ул.29.новембра бр.21,Александровац.

ПИБ:100365889,МБ:51736460,за понуду број 270901/2023,од 27.09.2023.године која је заведена код Наручиоца под бројем 404-255-3/2023 дана 27.09.2023.године.

Print Friendly, PDF & Email