«

»

апр 19

Oбавештење о закљученом уговору број 1Д/2023

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-116-7/2023
Датум:19.04.2023.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ
 

 

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 (набавка број 1Д/2023)

 

Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ

Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26

Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе

Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује

Врста предмета:Добра

Опис предмета набавке:Набавка гума за аутомобиле.

Ознака и назив из Општег речника набавке:34351100-гуме за аутомобиле

Процењена вредност:12.500,00 динара без ПДВ-а.

Уговорена вредност: 10.416,76  динара без ПДВ-а,односно 12.500,00  динара са ПДВ-ом.

Критеријум за доделу Уговора:најнижа понуђена цена.

Позив за достављање понуде и Образац понуде упућени су дана 11.04.2023.године на три адресе привредних субјеката и то:

-Стр„Алпина“,ул.Срећкова,број 45,Александровац;

-Сзтр„Техно-ауто“ул.29.новембра,број 148, Александровац;

-“Guma trade“ул.Радоја Крстића 30,Крушевац.

и објављени на интернет страници Општине Александровац www.aleksandrovac.rs јавне набавке и набавке.

Број примљених понуда: 1 понуда.

Подаци о подносиоцима понуда:

-СТР„Алпина“ул.29.Срећкова бр.45,Александровац,

Основни подаци о добављачу добара:СТР“Алпина“,ул.Срећкова бр.45,Александровац,

ПИБ:100387605,МБ:54706600,за понуду број 1/2023 од 18.04.2023.године која је заведена код Наручиоца под бројем 404-116-2/2023  дана 18.04.2023.године.

 

Print Friendly, PDF & Email