«

»

мај 06

Обавештење о закљученом уговору број 1.3.9.Р/2020. – ишћење канала, шибља, растиња и пропуста за одвод атмосферских падавина

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, бр. 26
Број:404-98-14/2020
Датум:06.05.2020.године
А л е к с а н д р о в а ц

 

 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр. 124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца:

    Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,

    nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-радови (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка радова- Чишћење канала, шибља, растиња и пропуста за

   одвод атмосферских падавина,  редни број  1.3.9.Р/2020.

   Назив и ознака из општег речника набавке:

   ОРН: 45233141-радови на одржавању путева.  

4)Уговорена вредност радова: без ПДВ-а је:…………………………….. 3.221.721,00  динара,

                                                       са ПДВ-ом је:……………………………..3.866.065,20  динара.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.

6)Број примљених понуда: 3 (три).

7)Највиша и најнижа понуђена цена:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:…………………………………….3.680.700,00  динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:…………………………………..3.221.721,00 динара.

8)Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:…………………………………….3.680.700,00  динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:…………………………………..3.221.721,00 динара.

9)Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

    Извођач радова самостално извршава уговор без подизвођача.

10)Датум доношења одлуке о додели уговора је: 22.04.2020.године.

11)Датум закључења уговора је: 05.05.2020.године.

12)Основни подаци о извођачу радова:

      Назив извођача: С.З.Р.Бетон Стил Раца Радован Мијатовић пр, Александровац,

      Адреса: Крушевица,бб, 37230 Александровац,

      Матични број:55527407, ПИБ:100367006. 

13)Период важења уговора: до испуњења уговорних обавеза.  

14)Околности које представљају основ за измену уговора:

      Виша сила и случајности које се не могу предвидети. 

 

 

Начелник Општинске управе

 Иван Новаковић, дипл.правник       

Print Friendly, PDF & Email