«

»

јул 24

Обавештење о закљученом уговору број 1.3.17.Р/2018. – Санација локалних путева

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Јаше Петровића, бр. 26
Број:404-103-17/2018
Датум:23.07.2018.године
А л е к с а н д р о в а ц

 

 

            На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)

Општинска управа Општине Александровац

улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

објављује

О б а в е ш т е њ е

о   з а к љ у ч е н о м   у г о в о р у

 

1)Назив, адреса и  Имејл  наручиоца:

    Општинска управа Општине  Александровац,

    улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,

    nabavke@aleksandrovac.rs

2)Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе.

3)Врста предмета-радови (опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН).

   Предмет јавне набавке је набавка радова- Санација локалних путева  (Плоча, Јелакци,

   Латковац и Пуховац), редни број 1.3.17.Р/2018.

   Назив и ознака из општег речника набавке:ОРН:45233120-радови на изградњи путева.

4)Уговорена вредност радова: без ПДВ-а је:………………………………….14.994.865,00  динара,

                                                        са ПДВ-ом је:………………………………..17.993.838,00  динара.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.

6)Број примљених понуда: 4 (четири ).

7)Највиша и најнижа понуђена цена:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:………………………………………….17.104.010,00 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:………………………………………..14.994.865,00 динара.

8)Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

    Највиша понуђена цена без ПДВ-а је:…………………………………………17.104.010,00 динара,

    а најнижа понуђена цена без ПДВ-а је:……………………………………….14.994.865,00 динара.

9)Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

    Извођач радова  самостално извршава уговор без подизвођача.

10)Датум доношења одлуке о додели уговора је:09.07.2018.године.

11)Датум закључења уговора је:23.07.2018.године.

12)Основни подаци о извођачу радова:

      Назив извођача радова:“Мирас-Б“ д.о.о. из Александровца,               

      Адреса:Лесеновци, бб, 37230 Александровац,

      Матични број:17344773;

      ПИБ:100366966,

      Телефон:037 – 3554 – 913.

13)Период важења уговора: 60 (шездесет) календарских дана од дана увођења у посао.  

14)Околности које представљају основ за измену уговора:

      Виша сила и случајности које се не могу предвидети. 

 

 

 Начелник Општинске управе

 Иван Новаковић, дипл.правник           

Print Friendly, PDF & Email