«

»

нов 17

Oбавештење

Република Србија
Општинска управа Александровац
Одељење за локални економски развој
и пољопривреду
Број:501-64-1/2023-06
17.11.2023године
Александровац
Општинска управа општине Александровац
Одељење за локални економски развој и пољопривреду

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

            Заинтересоване  органе и организације и заинтересовану јавност, да је Општинска управа општине Александровац донела решење којим je за Пројекат РБС КС57/КСУ57/КСЛ57/КСО57/КСЈ57-Александровац 2 (Вино Жупа), на кп.бр.1070/2 КО Стањево, општина Александровац, носиоц пројекта Телеком Србија, Таковска 2,  11000 Београд, на основу Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС бр. 135/04 и 36/09) и Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (“Сл. гласник РС“, бр.114/2008), ПОТРЕБНА процена утицаја на животну средину.

 

 Образложење

 

            На основу Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС бр. 135/04 и 36/09) и Уредбе о утвђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (“Сл. гласник РС“, бр.114/2008),  

 

  • ЛИСТА 2 Пројекти за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, под бројем 12.

инфраструктурни пројекти, тачка 13) телекомуникациони објекти мобилне телефоније (базне радио станице) предвиђено је да се за пројекте ефективне израчене снаге више од 250W може захтевати процена утицаја на животну средину.

 

Како је Пројектом РБС КС57/КСУ57/КСЛ57/КСО57/КСЈ57-Александровац 2 (Вино Жупа) на кп.бр.1070/2 КО Стањево, општина Александровац, предвиђена ефективна израчена снага од 19.979,7W,  што је знатно више од прописане ефективне израчене снаге (Листе 2 Пројекти за које се може захтевати процена утицаја на животну средину), одлучено је као у диспозитиву образложења.

 

Заинтересовани органи и организације и заинтересована јавност могу изјавити жалбу против одлуке Општинске управе општине Александровац у року од 15 дана.

Жалба се изјављује надлежном другостепеном органу у складу са законом којим се уређује заштита животне средине.

 

                  Општинска управа

                                                                                 Одељење за локални економски развој

                                                                                             и пољопривреду

Print Friendly, PDF & Email